กิจกรรมนิสิต
ธรรมนูญนิสิตและการดำเนินกิจกรรมนิสิต แนะนำฝ่ายกิจกรรมนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายกสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2546 โครงสร้างการบริหารฝ่ายกิจกรรมนิสิต
การคัดเลือกนิสิตดีเด่นฯ ปีการศึกษา 2545 โครงสร้างการดำเนินกิจกรรมนิสิต
คณะกรรมการองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2545 คณะกรรมการ คณะทำงาน กิจกรรมนิสิต
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต
ปฏิทินโครงการกิจกรรมนิสิต งบประมาณสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2547 เดือน ต.ค.–ธ.ค. 2546
ปฏิทินฝ่ายกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2546
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตงบประมาณสนับสนุนทบวงมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มี.ค.-พ.ค.2546
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตงบประมาณสนับสนุนทบวงมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม 2546
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2545
ปฏิทินปฏิทินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2545
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2545
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2545
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544
ปฏิทินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ประจำเดือน ตุลาคม 2544
ปฏิทินตารางกิจกรรมสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2544
ปฏิทินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2544
ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
งานวิชาทหาร
ให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ 3- 28 พฤศจิกายน 2546
นิสิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ต้องไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
กำหนดวันสอบภาคทฤษฎี วันฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545
ปฏิทินงานวิชาทหาร ปีการศึกษา 2545
คู่มือสมัครเรียนวิชาทหาร และการผ่อนผันทหารสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2545
สรรสาระกิจกรรมนิสิต
งานกิจการนิสิตนักศึกษากับการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย
การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
การศึกษาในยุคสหัสวรรษใหม่ : บัณฑิตไทยจะไปทางไหน
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตต่อการสร้างเสริมจิตสำนึกแก่นิสิต
สรุปโครงการกิจกรรมนิสิต
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการพูดสำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต
สรุปโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้นำนิสิต วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2545
สรุปโครงการกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2544 กองกิจการนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิต สโมสรนิสิตทุกคณะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
การจัดแถวนิสิตรับ-ส่งเสด็จพระราชดำเนินฯและจุดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2546
โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2545 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546
กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน" ภายในวันที่ 31 มกราคม 2546
รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน" ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ 13-31 มกราคม 2546
ชมรมขับร้องประสานเสียง KU Chorus จัดฟรีคอนเสริ์ต "11 ปี เค ยู คอรัส 6 ทศวรรษ เกษตรศาสตร์" วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2546
โครงการผู้บริหารพบผู้นำนิสิต วันที่ 6 มกราคม 2546
ชมรมขับร้องประสานเสียง KU Chorus จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงคู่ประสานเสียง ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2545
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2545
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2545
โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม  ครั้งที่  7 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2545
ชมรมขับร้องประสานเสียง องค์การนิสิต รับสมัครอบรมร้องเพลง รุ่นที่ 8 วันที่ 19-21 สิงหาคม 2545
การแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2545-46 วันที่ 28 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2545
โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตและศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนิสิต วันที่ 5–7 กรกฏาคม 2545
โครงการสัมมนากิจการนิสิต ครั้งที่ 20 เรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจกรรมนิสิต วันที่ 29-31 มีนาคม 2545
รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้ร่วมกัน  สรรค์สร้างชุมชน" 25 ก.พ.- 1 มี.ค.2545
หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานสโมสรนิสิตงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2545 ของฝ่ายกิจการนิสิต
รายชื่อร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2545 วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2545
การแสดงขององค์กรกิจกรรมนิสิตงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2545 วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2545


 

 

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การ ชมรม สโมสรนิสิต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงาตต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม การอำนวยความสะดวกแก่นิสิตในการศึกษา
วิชาทหาร ซึ่งแบ่งสายงานตามวัตถุประสงค์และมี เป้าหมายของแต่ละงานดังต่อไปนี้
งานกิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมนิสิต
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
-สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตที่ได้กำหนดไว้
-องค์กรกิจกรรมนิสิตทุกองค์กรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกรอบปฏิทินซึ่งฝ่ายกิจกรรมนิสิตได้กำหนดไว้
-องค์กรกิจกรรมนิสิตมีการจัดทำเอกสารการประเมินผลทุกโครงการ ตลอดจนมีการจัดทำสรุปรายงานประจำปีทุกองค์กร
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นิสิตมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
-สามารถดำเนินเรื่องให้แก่องค์กรกิจกรรมนิสิตได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
-การประสานงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตกับองค์กรกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
-นิสิตที่ทำกิจกรรมประเมินการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมนิสิตอยู่ในระดับมาก
-การดำเนินการเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกำหนดระยะเวลาที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตกำหนด
-การดำเนินงานด้านงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิตของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลาของทางราชการ
-การดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตเป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย
1.บุคลากรของฝ่ายกิจกรรมนิสิต
2.องค์กรกิจกรรมนิสิตในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต
3.นิสิตที่ดำเนินกิจกรรมนิสิต

งานวิชาทหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร
2. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
-สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้ทุกคน
-สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องได้ทุกคน
-สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหารตามปฏิทินการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิตที่ได้กำหนดไว้
-การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ง่าย สะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา
-นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
-การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
-การประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กลุ่มเป้าหมาย
1.นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร
2.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร
3.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
4.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมพล
5.บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

 ! ข่าว! หน่วยงาน! บุคลากร! กิจกรรมนิสิต! บริการและสวัสดิการ! วินัยและพัฒนานิสิต! แนะแนวการศึกษา! บริการจัดหางาน! ทุนการศึกษา!
! กองทุนสวัสดิภาพนิสิต! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา! กีฬา!สถานพยาบาล !นิสิตเก่าสัมพันธ์ !องค์การนิสิต!
! ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th