พัฒนาและวินัยนิสิต
การฝึกอบรม
ปฏิทินโครงการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2546
รับสมัครโครงการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนานิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546
โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2546
เรื่องน่ารู้
"หมอหลวง"แนะวิธีดูลักษณะคนเมายาบ้า
ข้อควรเตือนจิต จะได้ไม่ทำผิดวินัย
พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช “เรื่องความเชื่อ”
วรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช

ที่นี่พื่ที่() 12.00-13.00.
ที่ 305 . 02-579-5532 150,151

ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
            มีหน้าที่ในการพัฒนานิสิต เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดโครงการพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และประสานงานด้านความประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแบ่งสายงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
งานพัฒนานิสิต
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนานิสิตทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของฝ่ายที่กำหนดไว้
2.จัดฝึกอบรมให้กับนิสิตทุกชั้นปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
2.นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับการฝึกอบรม

งานวินัยนิสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตลอดจนกฎหมายและระเบียบสังคม
อันดีงามของประเทศชาติ
2. ควบคุมและดูแลความประพฤติของนิสิต ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบสังคมอันดีงามของประเทศชาติ
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.สำหรับนิสิตทุกชั้นปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2.การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th