ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

นายวิชาญ วงษ์สังข์

- ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

 

เบอร์ภายใน 8505
Email :  psdvcw@ku.ac.th

นายมนัส  นิลสวัสดิ์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

 

เบอร์ภายใน 8504
Email :  manat.n@ku.ac.th

นางสาวธาริณี สุขจิตต์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต


เบอร์ภายใน
8503

Email :  psdtns@ku.ac.th


งานธุรการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 8570
Email :  psdjsn@ku.ac.th

นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 8590
Email :  psdpri@ku.ac.th

นางสาวสุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์
นักวิชาการพัสดุ

- หัวหน้าหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8580
Email :  psdsus@ku.ac.th

นางสาวปัทมา นามทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 8571
Email : -

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8572
Email : -

นางสาวดวงพร ทองจ่าง
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 8579
Email :  psddpt@ku.ac.th

นางอารีย์ บุญเกิดรอด
พนักงานพิมพ์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8574
Email :  psdarb@ku.ac.th

นางลออ คนฟู
พนักงานพิมพ์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8573
Email :  psdlok@ku.ac.th

นางสาวิณี มณฑปใหญ่
พนักงานธุรการ

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8575
Email :  psdsnm@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ แก้วพิลารมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้
พนักงานสถานที่

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายนิกร เจริญหลาย
พนักงานขับรถยนต์

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นางวิชาดา ขันทอง
พนักงานทั่วไป

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสมจิตร เขียวขำ
พนักงานทั่วไป

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางไพรัตน์ วรยศ
พนักงานทั่วไป

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง
พนักงานทั่วไป

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวอรอุมา ทานสละ
พนักงานทั่วไป

- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางแก้วนภา กุลวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8591
Email :  psdkpy@ku.ac.th

นายสมพร ชื่นจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8593
Email :  psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8592
Email :  psdtrch@ku.ac.th

นางสาวณฐา จารุสุวภัทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8582
Email :  fforccn@ku.ac.th

นางกิ่งกมล จริยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8583
Email :  psdkij@ku.ac.th

นางกัลยา  จันทร์สุคนธ์
พนักงานรับโทรศัพท์

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8581
Email : -

นายสมชาย เจริญนา
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8584
Email :  -

นายทรงศักดิ์ สมใจ
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  psdssj@ku.ac.th

 

งานกิจกรรมนิสิต

>

นายพงษ์ทร  ติสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต


เบอร์ภายใน 8600
Email :  psdptt@ku.ac.th

นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

เบอร์ภายใน 8609
Email :  psdkns@ku.ac.th

นางสาวพรลัทธ์ พิมพ์ธัญวี
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

เบอร์ภายใน 8603
Email :  psdnltp@ku.ac.th

นายอลงกรณ์ รักชาติ
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมพิเศษ

เบอร์ภายใน 8601
Email :  b4702101@hotmail.com

นางสาวกัญญาพร อินทวาส
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

เบอร์ภายใน 8605
Email :  -

นางสาวนิศารัตน์ บุญชู
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมพิเศษ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

เบอร์ภายใน 8606
Email :  -

นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมพิเศษ

เบอร์ภายใน 8609
Email :  -

นายผล  เขียนบัณฑิตย์
พนักงานพิมพ์

- ประจำงานกิจกรรมนิสิต

เบอร์ภายใน 8610
Email : psdphk@ku.ac.th

 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต


เบอร์ภายใน 8540
Email :  psdpce@ku.ac.th

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
- หัวหน้าหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

เบอร์ภายใน 8543
Email :  psdldw@ku.ac.th

นายสำเริง เครื่องไธสง
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
- หัวหน้าหน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

เบอร์ภายใน 8544
Email :  psdprs@ku.ac.th

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

เบอร์ภายใน 8542
Email :  -

นางสาววรัญญา ศรีสังวาลย์
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต
- ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

เบอร์ภายใน 8548
Email :  -

นางสาวกันตนา ยาวิเลิง
นักวิชาการศึกษา

- ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต


เบอร์ภายใน 8547
Email :  -

นายชนินทร ลีจาด
พนักงานพิมพ์

- ประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต


เบอร์ภายใน 8546
Email :  psdctl@ku.ac.th

 

งานแนะแนวและจัดหางาน

นางพัฒนา ชื่นจิตต์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ


เบอร์ภายใน 8560
Email :  psdpncj@ku.ac.th

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ


เบอร์ภายใน 1073
Email :  psdstsk@ku.ac.th

นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน
-
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

เบอร์ภายใน 8563
Email :  psdspwd@ku.ac.th

นางวิธิพร มังคลาภิวัฒน์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา


เบอร์ภายใน 1073
Email :  psdwpkr@ku.ac.th

นางสาวซูไฮนี สะแม
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และให้คำปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ

เบอร์ภายใน 1073
Email : psdshn@ku.ac.th

นายธรรมนูญ วัฒนปรีดา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และให้คำปรึกษา

เบอร์ภายใน 1073
Email : -

นางสาวกฤษณา  มั่นเสริม
พนักงานพิมพ์

- ประจำงานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน
8564

Email :  psdkncr@ku.ac.th

 

งานหอพัก

นายอรรถสิทธิ์  งามภักดิ์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- หัวหน้างานหอพัก
- หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน
8512

Email :  psdasn@ku.ac.th

นายอิทธิพล พวงแก้ว
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพัก
- หัวหน้าหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 8515
Email : psdipp@ku.ac.th

นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2133
Email :  psdwng@ku.ac.th

นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักกีฬา


เบอร์ภายใน
-

Email : -

นายฉัตรชัย  สุขพุก
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย อาคารกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8513
Email : psdcch@ku.ac.th

นางสาววัชรีพร  จุดาสิงห์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

- ประจำหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 8517
Email :  psdwpj@ku.ac.th

นางสาวอาทิณี ปานคลัง
นักวิชาการศึกษา

- ประจำหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 8516
Email :  am_plify@hotmail.com

นางวิลาวัลย์  เจริญภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2153
Email : psdwwc@ku.ac.th

นางสาววลาสินี  จิตต์ใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2159
Email :  -

นางสาวสริตา ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2154
Email :  -

นางสาวมนตาวี แมงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2158
Email :  -

นางสาววิลาวัณย์ ปักษิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2158
Email :  -

นางสาวดวงกมล  นวนแดง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2149
Email :  -

นางสาววามรินทร์ อินทร์คำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2159
Email :  -

นางสาวมนโสภา ภูครองนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2154
Email :  -

นางจุไรรัช  วุฒิฤทัยธำรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151
Email :  -

นางฐนิตฐา คงกัลป์
พนักงานพิมพ์

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2148
Email :  psdsrkg@ku.ac.th

นายสมมาตร ช้างทอง
ช่างเทคนิค

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151
Email :  -

นายวิเชษฐ์ ทิพย์มนต์
ช่างเทคนิค

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151
Email :  -

นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8519
Email :  psdwwy@hotmail.com

นายปัญญารักษ์ ศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8519
Email :  psdprh@ku.ac.th

นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน
8519

Email :  -

นายปกป้อง ปล้องประภา
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 8514
Email :  -

นายมงคลภัทร เกยานนท์
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 8510
Email :  -

นายเวชชัยยันต์ ศศะนาวิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่


เบอร์ภายใน 1092
Email : -

นายปรีดา มู่ฮำหมัด
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่


เบอร์ภายใน 1092
Email : -

นางสุจิตรา  คงกัลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำงานหอพัก


เบอร์ภายใน 8511
Email :  bung_love_99@hotmail.com

 

งานบริการและสวัสดิการ

จ.ส.ต.ดร.อภินันท์  จุลดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
- หัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8525
Email :  psdanj@ku.ac.th

นางจันทนา หอมกลุ่น
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
- หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 8550
Email :  psdjnh@ku.ac.th

นายประวิทย์  โสมีชัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต


เบอร์ภายใน
8530

Email :  psdpws@ku.ac.th

นางสาวสินี อำภารักษ์
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 8553
Email :  psdsnu@ku.ac.th

นางสาววนาลี กำมณี
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
- ประจำหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8526
Email :  -

นางวิไลลักษณ์ ทัศนภักดี
นักวิชาการศึกษา

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 8556
Email :  wilailak_g@hotmail.com

นางสาวทิพยรัตน์ ปานสอน
นักวิชาการศึกษา

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


เบอร์ภายใน
8557

Email :  -

นางสาววชิราภรณ์  คงกัลป์
นักวิชาการศึกษา

- ประจำหน่วยทุนการศึกษา


เบอร์ภายใน
8551

Email : psdwpko@ku.ac.th

นางสาวปภาวรินทร์ พันธุ์รัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยทุนการศึกษา


เบอร์ภายใน
8552

Email :  -

นายสุรินทร์  คงชุ่ม
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยวิชาทหาร
- ประจำงานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 8531
Email : psdsrkc@ku.ac.th

นางขวัญใจ  วงษ์สังข์
พนักงานพิมพ์

- ประจำงานบริการและสวัสดิการ


เบอร์ภายใน
8527

Email :  psdkjw@ku.ac.th