ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

นายวิชาญ วงษ์สังข์
ผู้บริหาร
- รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเบอร์ภายใน 8505
Email :  psdvcw@ku.ac.th

นายจิรวัฒน์ วีรังกร
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(ชำนาญการพิเศษ)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเบอร์ภายใน 8503, 8612
Email :  psdjww@ku.ac.th


งานธุรการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยธุรการ
- หัวหน้าหน่วยบุคคล
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยแผนงานและงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8570
Email :  psdjsn@ku.ac.th

นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน 8590
Email :  psdpri@ku.ac.th

นางวรนุช จันทร์ศรี
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
- หัวหน้าหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8580
Email :  psdvnk@ku.ac.th

นางสาวดวงพร ทองจ่าง
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8582
Email :  psddpt@ku.ac.th

นางสาวสุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์
นักวิชาการพัสดุ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัสดุุ


เบอร์ภายใน 8581
Email :  psdsus@ku.ac.th

นางสาวแก้วนภา ยอดกิตติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน 8591
Email :  psdkpy@ku.ac.th

นางสาวปัทมา นามทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8571
Email : -

นางฐนิตฐา คงกัลป์
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการ
- ประจำหน่วยบุคคล


เบอร์ภายใน 8572
Email :  psdsrkg@ku.ac.th

นางอารีย์ บุญเกิดรอด
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8574
Email :  psdarb@ku.ac.th

นางลออ คนฟู
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8573
Email :  psdlok@ku.ac.th

นางสาวิณี มณฑปใหญ่
พนักงานธุรการ
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8575
Email :  psdsnm@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ แก้วพิลารมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายนิกร เจริญหลาย
พนักงานขับรถยนต์
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้
พนักงานสถานที่
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นางวิชาดา ขันทอง
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสมจิตร เขียวขำ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางไพรัตน์ วรยศ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวอรอุมา ทานสละ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายสมพร ชื่นจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน 8593
Email :  psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน 8592
Email :  psdtrch@ku.ac.th

นายทรงศักดิ์ สมใจ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยพัสดุ
- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี


เบอร์ภายใน 8585
Email :  psdssj@ku.ac.th

นางกิ่งกมล จริยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยพัสดุ
- ประจำหน่วยแผนงานและงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8583
Email :  psdkij@ku.ac.th

นายสมชาย เจริญนา
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8584
Email :  -

 

งานกิจกรรมนิสิต

นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ปฏิบัตหน้าที่แทนหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต


เบอร์ภายใน 8604
Email :  psdkns@ku.ac.th

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


เบอร์ภายใน 8601
Email :  psdldw@ku.ac.th

นางสาวธาริณี สุขจิตต์
นันักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การบริหาร
องค์การนิสิต และสภาผู้แทนนิสิต


เบอร์ภายใน 8600
Email :  psdtns@ku.ac.th

นางสาวนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต


เบอร์ภายใน 8603
Email :  psdnltp@ku.ac.th

นายอลงกรณ์ รักชาติ
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม


เบอร์ภายใน 8602
Email :  b4702101@hotmail.com

นางสาวกัญญาพร อินทวาส
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิตภายนอก
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


เบอร์ภายใน 8605
Email :  -

นางสาวนิศารัตน์ บุญชู
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมกีฬา


เบอร์ภายใน 8606
Email :  -

นายไพรัช เพิ่มพูล
พนักงานทั่วไป
- ประจำงานกิจกรรมนิสิตเบอร์ภายใน 8607
Email :  -

 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

นายวิชาญ วงษ์สังข์
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)
- หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต


เบอร์ภายใน 8540
Email :  psdvcw@ku.ac.th

นายสำเริง เครื่องไธสง
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต


เบอร์ภายใน 8544
Email :  psdprs@ku.ac.th

นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต
- หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล


เบอร์ภายใน 8543
Email :  psdpce@ku.ac.th

นางสาวอาทิณี ปานคลัง
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
จิตอาสา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและ
คุณธรรมนิสิต

เบอร์ภายใน 8541
Email :  am_plify@hotmail.com

นางสาววรรณิศา ท้าวประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
และจิตอาสา


เบอร์ภายใน 8548
Email :  -

ว่าที่ ร้อยตรี ชัยมงคล มานะจักร์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิ
คุ้มกันนิสิต


เบอร์ภายใน 8545
Email :  -

นางสาววรัญญา ศรีสังวาลย์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต


เบอร์ภายใน 8547
Email :  -

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล


เบอร์ภายใน 8542
Email :  -

นายชนินทร ลีจาด
พนักงานพิมพ์
- ประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต


เบอร์ภายใน 8546
Email :  psdctl@ku.ac.th

 

งานแนะแนวและจัดหางาน

นางคณิศร สัจจะธีระกุล
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน 8613
Email :  psdkss@ku.ac.th

นางพัฒนา ชื่นจิตต์
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน


เบอร์ภายใน 8561
Email :  psdpncj@ku.ac.th

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ


เบอร์ภายใน 8566
Email :  psdstsk@ku.ac.th

นางสาวนฤพรรณ วัลลิสุพรรณ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(ชำนาญการพิเศษ)
- หัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


เบอร์ภายใน 8560
Email :  psdnpv@ku.ac.th

นางจันทนา หอมกลุ่น
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการ)
- หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา


เบอร์ภายใน 8550
Email :  psdjnh@ku.ac.th

นางสาววิธิพร แก้วเกลี้ยง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- หัวหน้าหน่วยให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนิสิต
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เบอร์ภายใน 8559
Email :  psdwpkr@ku.ac.th

นางสาวสินี อำภารักษ์
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


เบอร์ภายใน 8558
Email :  psdsnu@ku.ac.th

นางกชนันท์ ปานคลัง
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
- หัวหน้าหน่วยแผนงานและงบประมาณ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 8554
Email :  psdknp@ku.ac.th

นางวิไลลักษณ์ ทัศนภักดี
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา


เบอร์ภายใน 8556
Email :  wilailak_g@hotmail.com

นายพิทักษ์ พิมพ์ศิริ
นักวิชาการศึกษา

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


เบอร์ภายใน
8555

Email :  -

นางสาววชิราภรณ์  คงกัลป์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา


เบอร์ภายใน
8551

Email : psdwpko@ku.ac.th

นาสาวซูไฮนี สะแม
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ

 

เบอร์ภายใน 8567
Email : psdshn@ku.ac.th

นางสาวปภาวรินทร์ พันธุ์รัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำงานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน
8552

Email :  -

นางสาวกฤษณา  มั่นเสริม
พนักงานพิมพ์
- ประจำงานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน
8564

Email :  psdkncr@ku.ac.th

 

งานหอพัก

นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการ)
- หัวหน้างานหอพักเบอร์ภายใน
8510

Email :  kaewrodfa@hotmail.com

นายอรรถสิทธิ์  งามภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพัก
- หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่
- หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต

เบอร์ภายใน
8512

Email :  psdasn@ku.ac.th

นายอิทธิพล พวงแก้ว
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพัก
- หัวหน้าหน่วยหอพักชาย
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมสโสรนิสิต

เบอร์ภายใน 8515
Email : psdipp@ku.ac.th

นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)
- หัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน
2133

Email :  psdwng@ku.ac.th

นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยหอพักหญิง
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้าง
ภูมิคุ้มกันนิสิต

เบอร์ภายใน 8516
Email :  psdspwd@ku.ac.th

นายฉัตรชัย  สุขพุก
ช่างเทคนิค
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
อาคารกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8513
Email : psdcch@ku.ac.th

นางสาวสุรีวรรณ  ดีซวง
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารอาคารและสถานที่เบอร์ภายใน
8514

Email : psdsrw@ku.ac.th

นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิตเบอร์ภายใน
8532

Email :  psdwwy@hotmail.com

นายปัญญารักษ์  หอมเย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8532
Email :  psdprh@ku.ac.th

นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิตเบอร์ภายใน
8532

Email :  -

นางวิลาวัลย์  เจริญภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2153
Email : psdwwc@ku.ac.th

นางสาววลาสินี  จิตต์ใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน
2159

Email :  -

นางสาวสริตา ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2154
Email :  -

นางสาวมนตาวี แมงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน
2158

Email :  -

นางสาวนฤนาท  ลี้รัตนกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2159
Email :  -

นางจุไรรัช  วุฒิฤทัยธำรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2151
Email :  -

นางสาวดวงกมล  นวนแดง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2149
Email :  -

นางสาววามรินทร์ อินทร์คำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2159
Email :  -

นางสาวมนโสภา ภูครองนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2159
Email :  -

นางกัลยา  จันทร์สุคนธ์
พนักงานรับโทรศัพท์
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45เบอร์ภายใน 2150
Email : -

นายสมมาตร ช้างทอง
ช่างเทคนิค
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน
2151

Email :  -

นายวิเชษฐ์ ทิพย์มนต์
ช่างเทคนิค
- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45


เบอร์ภายใน 2151
Email :  -

นายปรีดา มู่ฮำหมัด
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่


เบอร์ภายใน 1092
Email : -

นายเวชชัยยันต์ ศศะนาวิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
-
ประจำหน่วยอาคารและสถานที่

 

เบอร์ภายใน 1073
Email : -

นางสาวณฐา  จารุสุวภัทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ประจำงานหอพัก

 

เบอร์ภายใน 8517
Email : fforccn@ku.ac.th

นางสาวอารีรัตน์ แดงด้วง
พนักงานทั่วไป
- ประจำงานหอพัก


เบอร์ภายใน
8517

Email :  -

นางสุจิตรา  คงกัลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ประจำงานหอพัก


เบอร์ภายใน 8511
Email :  bung_love_99@hotmail.com

 

งานบริการและสวัสดิการ

นายมนัส  นิลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)
- หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
- หัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- หัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8520
Email :  manat.n@ku.ac.th

นายประวิทย์  โสมีชัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
- หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
- หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร
- หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต


เบอร์ภายใน
8530

Email :  psdpws@ku.ac.th

จ่าสิบตรี อภินันท์  จุลดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิตเบอร์ภายใน
8562

Email :  psdanj@ku.ac.th

นายพงษ์ทร  ติสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรม
เสริมหลักสูตร


เบอร์ภายใน
8521

Email :  psdptt@ku.ac.th

นางสาววนาลี กำมณี
นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตเบอร์ภายใน
8526

Email :  -

นายสุรินทร์  คงชุ่ม
หัวหน้าคนงาน
- ประจำหน่วยวิชาทหาร

 

เบอร์ภายใน 8531
Email : psdsrkc@ku.ac.th

นางสาววัชรีพร  จุดาสิงห์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
- ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรเบอร์ภายใน
8523

Email :  psdwpj@ku.ac.th

นางประกายแก้ว  โลหนันทน์
นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการ)
- ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร


เบอร์ภายใน
8522

Email :  psdpkl@ku.ac.th

นายผล  เขียนบัณฑิตย์
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

เบอร์ภายใน 8524
Email : psdphk@ku.ac.th

นางขวัญใจ  วงษ์สังข์
พนักงานพิมพ์
- ประจำงานบริการและสวัสดิการเบอร์ภายใน
8527

Email :  psdkjw@ku.ac.th