นโยบาย / แผนงาน

นโยบายด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เป้าหมาย

1. เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 2015
3. เพื่อเตรียมบุคลากรด้านกิจการนิสิตให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

 

นโยบาย / แผนงาน

1. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นิสิต
2. มุ่งให้ทุกคณะในทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในคณะ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. กำหนดแนวทางการพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมบัณฑิตของ มก.ให้พร้อมต่อการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
4. เปิดรับสมัครนิสิตโควต้าพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินภารกิจด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. กำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
6. เตรียมการเพื่อเสริมสร้างอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อรองรับการบริหารงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในอนาคต
7. สร้างโอกาสให้นิสิตสามารถนำผลงาน หรือประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตมาเทียบเคียงได้กับการฝึกงาน หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการฝึกงาน ทั้งนี้มุ่งให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงรวมทั้งเสริมสร้างสู่โอกาสการมีงานทำภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> นโยบาย/แผนงาน