นโยบาย / แผนงาน

นโยบายด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ๑๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> นโยบาย/แผนงาน