โครงการ NIV จิตอาสาเพื่อสังคม
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:01 น.

โครงการ NIV จิตอาสาเพื่อสังคม


 

ด่วน! เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และนิสิตนักศึกษา โครงการขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558

โครงการอาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเป็นองค์การภายใต้สหประชาชาติ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ USONET และ เพื่อ...

.....- ส่งเสริมการมีจิตอาสาของบุคคลในทุกระดับชั้น

.....- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก ไอซีที

.....- เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการใช้งานภายในศูนย์ USONET

.....- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ ไอซีที และโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย

.....- เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน กสทช. และโครงการศูนย์ USONET รวมถึงส่งเสริมการใช้งานศูนย์ USONET ให้เป็นที่แพร่หลาย

 

..........นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำสื่อวีดีทัศน์ การพัฒนาชุมชน และการทำงานเป็นทีม โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ คลิกที่นี้


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

..........นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีมได้ตั้งแต่ 1-3 คน โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://uso.nbtc.go.th ทางโครงการจะทำกาคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์และทางอีเมล์ของผู้สมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:44 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก