รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:56 น.

รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอกำหนดให้ใช้รูปแบบหนังสือสารบรรณ ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก คำสั่ง และประกาศ รายละเอียดดังนี้

รูปแบบหนังสือภายในPDFWord )

รูปแบบหนังสือภายนอกPDFWord )

รูปแบบประกาศPDFWord )

รูปแบบคำสั่งPDFWord )

 

กรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติการได้ ให้ใช้คำต่อไปนี้

เดิม

เปลี่ยนเป็น

ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิบัติหน้าที่แทน

รักษาราชการแทน

รักษาการแทน

 

 

ที่มา : www.ku.ac.th

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:05 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก