ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2015 เวลา 14:46 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี........ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรายงานจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 20.20 น. นางสาวกรณัฐ  ภู่ขันเงิน นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวนศาสตร์ เลขประจำตัว 5410302621 เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 จึงนำมาให้งานรักษาความปลอดภัย โดยมีนายหิมพานต์  พงษ์นิล ผู้ช่วยหัวหน้ารักษาความปลอดภัย และนายสุรินทร์  แสงกระจ่าง ช่างไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบพบว่าเจ้าของกระเป๋า คือ นายศักดิ์บุรุษ  สุราวุธ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ เลขประจำตัว 5510852569 ภายในพบเงินสดและเอกสารสำคัญจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์บุรุษ  สุราวุธ ได้ติดต่อขอรับกระเป๋าสตางค์คืนเรียบร้อยแล้ว

........มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีของนางสาวกรณัฐ  ภู่ขันเงิน  เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นต่อไป

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก