ประกันคุณภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 18:23 น.

   ประกันคุณภาพการศึกษา

 

   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่มีเกณฑ์มาตราฐานเชิงระดับ

   แบบเก็บข้อมูลดิบ

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 1

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 2

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 3

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 4

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 5

         -  แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 6

   แบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

   หลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

         -   หลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2552

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:28 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ประกันคุณภาพ