สายเสริม ศร.1 เส้นทางจากประตูพหลโยธิน มายังศร.1
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 18:11 น.

เพื่มรถสวัสดิการ มก. “สายเสริมพิเศษ” ศาลาหกเหลี่ยม <–> อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ในช่วงเวลาเร่งด่วน 07.00 – 10.00 น.

 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดำเนินการเพิ่มเส้นทางให้บริการรถสวัสดิการ มก. “สายเสริมพิเศษ” ให้บริการ ณ จุดรับ-ส่งรถสวัสดิการประตูพหลโยธิน 1 (ศาลาหกเหลี่ยม) ถึงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 และวนกลับไปที่จุดรับ-ส่งรถสวัสดิการประตูพหลโยธิน 1 เพื่อเป็นการให้บริการรับ-ส่ง นิสิตและบุคลากรในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. เสริมจากสายที่ให้บริการอยู่ ซึ่งได้แก่รถสวัสดิการ สาย 1 , สาย 2 , สาย 3 , สาย 4 (สาย 4 ให้บริการช่วงเวลา 15.30 -18.30 น.) และสาย 5 (ให้บริการระหว่างหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 <-> สำนักหอสมุด) ตามแผนผังการให้บริการรถสวัสดิการที่แนบมาพร้อมนี้

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก