โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 13:39 น.

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ นิสิตและผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลของคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562" มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ การติดตามงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สามารถลงทะเบียนได้ เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล