ฐานข้อมูลและสถิติ
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 18:22 น.

ฐานข้อมูลและสถิติ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต

1. ข้อมูลผู้บริหารกองกิจการนิสิต (รองฯ/ผอ.)     1. ข้อมูลองค์กรกิจกรรมนิสิต มก.

2. ข้อมูลบุคลากรกองกิจการนิสิต     2. ข้อมูลนิสิตดีเด่นแยกตามประเภท

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต     3. ข้อมูลนิสิตรับรางวัลจากองค์กรภายนอก

4. ผลงานวิจัย/บทความด้านกิจการนิสิต     4. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณศิลปวัฒนธรรม

5. ข้อมูลงบประมาณประจำปี     5. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

6. แผนผังขั้นตอนการให้บริการนิสิต

7. รายงานผลการดำเนินงานงานบริการและสวัสดิการ งานแนะแนวและจัดหางาน

1. ข้อมูลนิสิตรับทุนการศึกษาแยกประเภททุน     1. ข้อมูลศิษย์เก่าแยกตามคณะ/สาขาอาชีพ

2. ข้อมูลนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา/กรอ.     2. ข้อมูลนิสิตสมัครงาน/มีงานทำ/บริษัทเครือข่าย

3. ข้อมูลนิสิตทุนรางวัลพระราชทาน/ทุนทีปังกร     3. ข้อมูลนิสิตพิเศษ/พิการแยกตามประเภท/คณะ

4. ข้อมูลนิสิตเบิกเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต     4. ข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตแยกตามประเภท

5. ข้อมูลนิสิตทำบัตรทองเพื่อตรวจสุขภาพ

6. ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหารงานหอพัก              งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

1. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักภายใน     1. ข้อมูลการกระทำความผิดวินัยนิสิต

2. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักซอยพหลโยธิน 45     2. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก     3. โปสเตอร์การรณรงค์ส่วนกลางต่างๆ

4. ข้อมูลพื้นฐานอาคารหอพัก

5. ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2019 เวลา 18:00 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ฐานข้อมูลและสถิติ