การเขียนจดหมายแนะนำหรือจดหมายสมัครงาน


ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)


คู่มือการหางานทำ * ขอรับได้ที่ หน่วยบริการจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * หน้าถัดไป