ปัญหาสำหรับผู้สมัครงานที่มีอายุน้อย ขาดประสบการณ์ และอยู่ในช่วงว่างงานคู่มือการหางานทำ * ขอรับได้ที่ หน่วยบริการจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * หน้าถัดไป