พระบรมราชานุญาต
พระราชดำรัส
พระบรมราโชวาท
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘
๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๑
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๒
๑๘ เมษายน ๒๕๐๓
๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
๑ สิงหาคม ๒๕๐๖
๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๙
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๓
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖
๗ สิงหาคม ๒๕๒๗
๘ สิงหาคม ๒๕๒๗
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐
๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑-๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๔-๒๖, ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
คำปฏิญาณ
คำปฏิญาณปี ๒๕๔๒-
คำปฏิญาณปี ๒๕๔๙-