.
. .
.ดำรั
พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๓๕
(เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๓ จากสำเนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
.คำแถลง
                ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สถาปนาครบ ๕๐  ปี ในวันที่ ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดมา โดยเฉพาะในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและการแสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทุกครั้งที่เสด็จฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัสมาจัดพิมพ์เพื่อเป็นสิริมงคลและจักได้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต กับทั้งเป็นการ ประมวลเหตุการณ์ที่สำคัญไว้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง มาครบ ๕๐ ปี ด้วย
กำพล  อดุลวิทย์
(นายกำพล  อดุลวิทย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายบรรณาธิการ
๑.  นายสมศักดิ์  วิราพร
๒.  นายโชคชัย  วงษ์จินดา
ผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล
๑.  นายลำจวน  ขำศิริ
๒.  นางจินตนา  กระบวนแสง
พิมพ์ที่
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด
โทร.๔๒๔-๒๘๐๐-๑
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
.