กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศรายชื่อและลงชื่อรับทราบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในวันที่ 4  สิงหาคม 2548
รับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2548 และการบรรยายเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกองทุนฯ

ความรู้เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คำบรรยายโครงการปัจฉิมนเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2546
คำบรรยายโครงการปัจฉิมนเทศนิสิตชั้นปีสุดท้ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันพุธที่ 21พฤศจิกายน 2544

ประกาศ ระเบียบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2543
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2543
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืมและเรียกเงินกู้ยืมคืน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ปี 2542
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปี 2542
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2540 ในส่วนของทบวงมหาวิทยาลัย
รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th