ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน
สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545
-------------------------
            เพื่อให้การบริหารกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
            อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2536 และโดยอนุมัติของ ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้
            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2545
ธีระ  สูตะบุตร
(ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545
------------------------------
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการยื่นขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
1.  ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืม
    1.1  นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    1.2 นิสิตระดับปริญญาตรีทั่วไป
2.  เป็นนิสิตที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นกระทันหันเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่จะใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนิสิต
3.  ต้องเป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี และไม่เคยปรากฏพฤติกรรมมั่วสุมอบายมุข หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4.  เป็นนิสิตที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนิสิต หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยนิสิต
เงื่อนไขการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
1.  นิสิตที่ยื่นขอกู้ยืมเงินต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ
2.  นิสิตที่ยื่นขอกู้ยืม ต้องกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน และต้องได้รับคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีเท่านั้น ว่า กำลังประสบความเดือดร้อนจริง
3.  ในการพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ให้ยืดเอาคำพิจารณาของคณบดีเป็นที่สิ้นสุด
4.  ในการทำสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉิน นิสิตจะต้องมีผู้รับรอง คือ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
1.  นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ต้องยื่นแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ตามแบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต เพื่อพิจารณาและบันทึกความเห็น
2.  ให้คณบดีพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ตามข้อ 1 และแจ้งผลการพิจารณายังกองกิจการนิสิต
3.  กองกิจการนิสิตต้องทำหนังสือแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนิสิตทราบ เพื่อให้ความยินยอมก่อน
4.  หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฉุกเฉินให้ความยินยอม ให้นิสิตนำแบบสัญญาขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
5.  นำแบบสัญญาขอกู้ยืมเงินไปทำสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินกับกองกิจการนิสิต
6.  เมื่อนิสิตทำสัญญาแล้ว ฝ่ายแนะแนวและจัดหางานจะจ่ายเงินกู้ยืมฉุกเฉินตามจำนวนที่ขอยืม
7.  นิสิตจะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
วงเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน
1.  นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะกู้ยืมได้ไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท จนกว่าจะได้รับการโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด
2.  นิสิตทั่วไปจะขอกู้ยืมได้ จำนวนเงิน 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง
การจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืม
1.  ให้ฝ่ายแนะแนวและจัดหางานเป็นผู้จ่ายเงินแก่นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินตามจำนวน
2.  การจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืมนั้น จะจ่ายในรูปของเงินสด
เงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้
1.  นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต้องชำระเงินกู้ยืมฉุกเฉินทันที เมื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด โอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากู้ยืมของนิสิต และต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
2.  สำหรับนิสิตทั่วไป การผ่อนชำระหนี้จะผ่อนชำระเป็นรายเดือน หรือรายงวด หลังจากระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่รับเงิน ทั้งนี้ การผ่อนชำระจะปรากฏในแบบคำสัญญากู้ยืมเงิน และคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
3.  การชำระคืนเงินกู้ยืมฉุกเฉินแก่มหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในทันทีที่นิสิตไม่ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอีกต่อไป และจะต้องให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่นิสิตได้รับเงินกู้ยืมฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
4.  นิสิตที่ยังมิได้ชำระเงินกู้ยืมฉุกเฉินที่ได้รับไปแล้วแก่มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ไม่มีสิทธิจะขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินได้อีก
การตัดสิทธิผู้กู้ยืม
มหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกสัญญาเงินกู้ยืมฉุกเฉิน และเรียกเงินที่นิสิตที่นิสิตรับไปแล้วคืนได้ทันที หากพบว่า
1.  นิสิตผู้ขอกู้ยืมขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
2.  นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินได้ให้ความเป็นเท็จ
3.  นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญา
    ทั้งนี้ นิสิตผู้กู้นั้นจะต้องชำระเงินยืมฉุกเฉินคืนให้มหาวิทยาลัยทันที มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบไล่ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น หรือถือว่าการสอบไปแล้วเป็นโมฆะ
หลักฐานในการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
1.  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
2.  สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต
3.  ซองเปล่าติดแสตมป์ 2 บาท จำนวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนิสิต
4.  ใบแสดงผลการเรียนของนิสิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
หลักฐานของผู้รับรอง
ผู้รับรองที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้วิธีการระบุเลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการในแบบสัญญากู้ยืมด้วยลายมือของผู้รับรองเอง
-----------------------------
แบบคำขอยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉิน