กำหนดการพิธีทำบุญขึ้นตึกใหม่และพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543
เวลา 07.00 น.     พิธีสงฆ์
เวลา 07.30 น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 08.30 น.    พิธีเปิดตึก
เวลา 09.00 น.    เริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
เวลา 10.00 น.    พิธีเจิมและจับมือ
เวลา 11.30 น.    บรรเลงถวายมือ วงดนตรีไทย จากอาจารย์พิเศษสาขาดนตรีไทย
เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหาร
เวลา 03.00 น.    บรรเลงถวายมือ วงดนตรีไทย จากสถาบันต่าง ๆ