ปฏิทินการบรรยายธรรม
เดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2548
ณ  พุทธเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา  06.50 - 8.15 น.
            กิจกรรมทางพุทธศาสนา "การสวดมนต์ทำวัตรเช้าและการปฏิบัติพระกรรมฐาน" ทุกสัปดาห์ ๆ ละสองวัน  ตั้งแต่เวลา 7.00-8.15 น. ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการปฏิบัติพระกรรมฐานดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ในการดำเนินชีวิต และเพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย  คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ*  ศูนย์พุทธศาสนศึกษา ม.ก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือนมิถุนายน 2548
วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันพุธที่ 1 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  397 
9. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์จริงหรือ?
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  398
10. ปัญหาว่าด้วยสมณะที่เลิศและไม่เลิศ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  399
(วรรคที่ 4 ) 1. ปัญหาว่าด้วยเรื่องสรรเสริญ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  400
2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  401
3. ปัญหาเรื่องทรงขับไล่ภิกษุ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่  21 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  402
4. ปัญหาเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 22 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  403
5. โยมและพระบรรลุธรรมเหมือนกันหรือไม่?
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่  28 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  404
6. ปัญหาการไม่มีที่อยู่ประจำและการไม่มีอาลัย
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2548
ครั้งที่  405
7. ปัญหาว่าด้วยการสำรวมท้อง
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือนกรกฎาคม 2548
วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันอังคารที่  5 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 406 
8. ปัญหาว่าด้วยการปกปิดพระธรรมวินัย
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 6 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 407 
9. ปัญหาว่าด้วยความหนักเบาแห่งมุสาวาท
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 408 
10. ปัญหาเรื่องการยกย่องพระพากุละ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 13 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 409 
(วรรคที่ 5) 1. ปัญหาว่าด้วยอำนาจฤทธิ์และกรรม
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 19 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 410 
2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 20 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 411 
3. ปัญหาว่าด้วยการฆ่าตัวตาย
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 26 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 412 
4. ปัญหาว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 27 ก.ค. 2548
ครั้งที่ 413 
5. ปัญหาว่าด้วยการให้ผลของกุศลและอกุศล
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือนสิงหาคม 2548
วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 414
6. ปัญหาว่าด้วยนางอมราเทวีศรีภรรยาของมโหสถ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 3 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 415
7. ปัญหาว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวของพระอรหันต์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 416
8. ปัญหาว่าด้วยคุณและโทษแห่งสันถวไมตรี
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 417
9. ปัญหาว่าด้วยความมีอาพาธน้อยของพระพุทธเจ้า
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 16 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 418
10. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าทำหนทางให้ปรากฏ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 17 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 419
(วรรคที่ 6) 1. ปัญหาเรื่องโทษแห่งความพากเพียรเกินพอดี
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 420
2. ปัญหาว่าด้วยธรรมที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 24 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 421
3. ปัญหาว่าด้วยการบรรลุอรหันต์ของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 30 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 422
4. ปัญหาว่าด้วยโลมกัสสปดาบส
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 31 ส.ค. 2548
ครั้งที่ 423
5. ปัญหาว่าด้วยพระยาช้างชื่อว่าฉัททันต์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือนกันยายน 2548
วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 424
6. ปัญหาว่าด้วยฆฏิการอุบาสก
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 7 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 425
7. ปัญหาพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์?
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 13 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 426
8. ปัญหาว่าด้วยเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพร้อมกัน
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 14 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 427
9. ปัญหาเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 428
10. ปัญหาว่าด้วยพระที่บวชแล้วสึก
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 21 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 429
(วรรคที่ 7) 1. เรื่องเวทนาของอรหันต์และปุถุชน?
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 430
2. เรื่องเวทนาที่เกิดในกายและจิตของพระอรหันต์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2548
ครั้งที่ 431
3. อันตรายแห่งการบรรลุธรรมของคฤหัสถ์ปาราชิก
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือนตุลาคม 2548
วัน เดือน ปี
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันอังคารที่ 4 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 432
4. ปัญหาว่าด้วยสมณะผู้ทุศีลและคฤหัสถ์ผู้ทุศีล
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 5 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 433
5. ปัญหาว่าด้วยความมีชีวิตของน้ำ
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 11 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 434
6. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีในโลก
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 12 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 435
7. ปัญหาว่าด้วยความเผลอสติของพระอรหันต์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 18 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 436
8. ปัญหาว่าด้วยความมีอยู่แห่งพระนิพพาน
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 19 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 437
9. ปัญหาสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรม
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 438
(วรรคที่ 8) 1. ปัญหาว่าด้วยความตายแห่งยักษ์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
วันพุธที่ 26 ต.ค. 2548
ครั้งที่ 439
2. ปัญหาว่าด้วยการไม่บัญญัติสิกขาบทล่วงหน้า
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ดร.สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล  โทรศัพท์  (02)  579-8903  โทรสาร  (02)  579-4096  อีเมล์ fagissi@ku.ac.th
อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย  โทรศัพท์  (02)  579-5566-8  ต่อ  506  โทรสาร  (02)  942-8719  อีเมล์  fhumcwc@ku.ac.th
HOMEPAGE : http://buddhism.hum.ku.ac.th