ปฏิทินกองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2547-2548
ช่วงเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พ.ค. –มิ.ย. 47 - จัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ สำหรับให้บริการ
- จัดหาอุปกรณ์ประกอบเสริมในการให้บริการของงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถหาแหล่งข้อมูลได้ตามความสนใจ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นเทปวิทยุ
- จัดวางให้เป็นระเบียบ สวยงามเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งาน
- จัดให้บริการยืม – คืน
- จัดหาหนังสืออ่านนอกเวลา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อบริการภายในห้องสมุดอาชีพ
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
11 พ.ค. 47 - รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 1 เข้าอยู่หอพัก (โควต้ากีฬา) ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
12 พ.ค. 47 - รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 1 เข้าอยู่หอพัก 
พร้อมจับฉลาก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
24 พ.ค. 47 - ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 47 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
25 พ.ค. 47 - เปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 47 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
26 พ.ค. 47 - นิสิต ชั้นปีที่ 1 รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
24 - 31 พ.ค. 47 ประทับตราผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตกู้ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
24 พ.ค. – 18 มิ.ย. 47 ขอรับแบบฟอร์มขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
24 พค. – 11 มิย. 47 ขอรับแบบคำขอกู้ยืมเงิน (สำหรับนิสิตที่กู้ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา, สถาบันอื่น และนิสิตที่ไม่เคยกู้มาก่อน) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
24 พ.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
28-30 พ.ค. 47 สัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
มิ.ย. 47 รับสมัครเรียนวิชาทหาร ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
มิ.ย. 47 นำนิสิตไปสมัครเรียนวิชาทหาร ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
มิ.ย. 47 โครงการรับน้องใหม่คณะ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
มิ.ย. 47 ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
มิ.ย. 47 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้นำนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
มิ.ย. 47 - ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
- ปฐมนิเทศน์นิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอยู่หอพัก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- โครงการพัฒนาตึกพักหอพัก
- โครงการให้คำปรึกษานิสิตหอพัก.
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
1 ,3 ,4 มิ.ย. 47 - วันชำระค่าธรรมเนียมหอพักของนิสิต ชั้นปีที่ 2 – 4 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
7 –11 มิ.ย. 47  9.00-16.30 น. รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
10 มิ.ย. 47 โครงการเลือกตั้ง ส.ส.น้องใหม่และเลือกตั้งซ่อม ฝ่ายกิจกรรม
14 - 30 มิ.ย. 47 ส่งแบบขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
14 – 30 มิย. 47 ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
14 มิ.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
21 มิ.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
25 มิ.ย. 47 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
16 มิ.ย. 47 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/47 ฝ่ายกิจกรรม
18 มิ.ย. 47  13.00 – 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
19 มิ.ย. 47 วันพัฒนามหาวิทยาลัยและกิจกรรมรับน้องใหม่ ของ อบก. ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
21 - 22 มิ.ย. 47  16.30–19.30 น. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
22 มิ.ย. 47 ซ้อมใหญ่โครงการวันไหว้ครู ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
24 มิ.ย. 47 โครงการวันไหว้ครู ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
25 มิ.ย. 47 13.00–16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
28 - 29 มิ.ย. 47 16.30–19.30 น. อบรมศิลปการเป็นผู้นำ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
29 มิ.ย. 47 โครงการเปิดถนนสายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
ก.ค. 47 - โครงการกิจกรรมน้องใหม่หอพัก ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
1 ก.ค. 47 ประกาศกำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืมใหม่ และนิสิตกู้ยืมต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
5 - 6 ก.ค.47 16.30 – 19.30 น. อบรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
5 – 23 ก.ค. 47  สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
5 - 23 ก.ค. 47  สัมภาษณ์นิสิตกู้ยืมใหม่และนิสิตกู้ยืมต่อเนื่อง ม.เกษตร, จากมัธยม และสถาบันอื่น ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
7 ก.ค. 47  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับนิสิต ระดับทดสอบความรู้ปูพื้นฐานและสำรวจความสนใจประกอบอาชีพอิสระ เบื้องต้น เป็นกลไกเตรียมนิสิตสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
7 - 8 ก.ค. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมเรื่อง คลายเครียด ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
10 – 11 ก.ค.47 8.00 – 20.00 น. อบรมผู้แทนองค์กรนิสิต
เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
12 – 13 ก.ค.47 16.30 – 19.30 น. อบรมเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
12 ก.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝายบริหาร
14 – 15 ก.ค. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
14 ก.ค. 47 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/47 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
15 ก.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 4/47 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
15 ก.ค. 47 จัดส่งรายงานผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2547 รายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 47) ฝ่ายบริหาร
17 ก.ค. 47 8.00 – 18 .00 น. เยี่ยมผู้ป่วยติดยาเสพติด ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
18 ก.ค. 47 8.00 – 18.00 น. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
19 ก.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
21 – 23 ก.ค. 47 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
21-23 ก.ค. 47 - นิสิตหอพักร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
30 ก.ค. 47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินใหม่และนิสิตกู้ยืมต่อเนื่อง ม.เกษตร, จากมัธยม และสถาบันอื่น ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
30 ก.ค. 47 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
ส.ค. 47 - โครงการวิชาการหอพัก ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
ส.ค. – ก.ย. 47 - ปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 47 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
3 ส.ค. 47 โครงการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
4 - 5 ส.ค. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมการสร้างวินัยในตนเอง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
5 – 7 ส.ค. 47 โครงการโขนเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายกิจกรรม
9 ส.ค. 47 จัดการบรรยายเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะไปหางาน  ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
12 ส.ค. 47 - นิสิตหอพักร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
12 ส.ค. 47 นำนิสิตเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่สนามหลวง ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
12 – 15 ส.ค. 47 ตรวจเยี่ยมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
16 ส.ค. 47 จัดการบรรยายเรื่องแนะแนวศึกษาต่อในและต่างประเทศ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ส.ค. 47 ประชุมกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
16 – 28 ส.ค. 47 โครงการ F-leaque ของ อบก. ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
17 ส.ค. 47  โครงการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
18 ต.ค. 47 - เปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
18 ส.ค. 47 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 9/2547 ฝ่ายกิจกรมนิสิต
19 ส.ค. 47 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
9 - 10 ส.ค. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
10 ส.ค. 47 ปฐมนิเทศและรับสัญญากู้ยืมเงินสำหรับนิสิตกู้ยืม
ต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น และนิสิตกู้ยืม
รายใหม่สำหรับนิสิตที่ไม่เข้าปฐมนิเทศถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ส.ค. 47 ประกาศผลนิสิตสัมภาษณ์ทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ส.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
16 – 27 ส.ค. 47 นิสิตกู้ยืมต่อเนื่องและกู้ยืมรายใหม่ ทำสัญญา ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ส.ค. 47 ประกาศผลนิสิตสัมภาษณ์ทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
18 - 19 ส.ค. 47 16.30 – 19.30 น. ศิลปการป้องกันตนเอง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
21 - 22 ส.ค. 47 8.00 – 20.00 น. อบรมโครงการมองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
21 ส.ค. 47 - โครงการรื่นเริงน้องใหม่หอพัก ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
23 - 24 ส.ค. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมการสร้างค่านิยม ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
23 ส.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
27 ส.ค. 47 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
27 – 29 ส.ค.47 โครงการอบรมทักษะการพูดสำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 47 โครงการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ของ อ.บก. ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
30 ส.ค. – 17 ก.ย. 47 ส่งสัญญากู้ยืมให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
1 -2 ก.ย. 47 16.30 – 19.30 น. อบรมเรื่อง การวางแผนชีวิต ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
3 ก.ย. 47  จัดบรรยายเรื่องแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา  ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
6 ก.ย. 47 ปฐมนิเทศนิสิตที่ได้รับทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
13 ก.ย. 47 จัดการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานและแนวทางเข้าสู่ตำแหน่งงาน โดยการให้บริการของงานบริการจัดหางานและศึกษาต่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
13 ก.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
15 ก.ย. 47 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10/2547 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
17 ก.ย. 47 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
18 ก.ย. 47  โครงการแนะนำธุรกิจภาคเอกชน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
20 ก.ย. 47 นำนิสิตเข้าร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ฝายกิจกรมนิสิต
20 ก.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
24 ก.ย. 47 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
ก.ย. 47 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหาร
ก.ย. 47 จัดทำเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหาร
ก.ย. 47 จัดส่งงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2547  ฝ่ายบริหาร
ก.ย. 47 จัดส่งคำของบประมาณแผ่นดิน  ฝ่ายบริหาร
ต.ค. 47 ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2547 ฝ่ายบริหาร
ต.ค. 47 - รวบรวมหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อเก็บแยกไว้
- ตรวจสภาพ ซ่อมแซม หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ต่อไป
- รวมรวม จัดแยก หนังสือ วารสาร ที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางต่อการให้บริการภายในห้องสมุดอาชีพ
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
1 ต.ค. – 29 พ.ย. 47 ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนและหอพัก เทอมต้น ปี 47 ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
4- 15 ต.ค. 47 การตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมนิสิตที่ออกปฏิบัติงานโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
11 ต.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
14 ต.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10/2547 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
18 ต.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
19 – 22 ต.ค. 47 ฝ่ายกิจกรรมนิสิตศึกษาดูงานกิจการนิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฝายกิจกรรมนิสิต
พ.ย. 47 - โครงการประกวดหอพัก ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
17 พ.ย. 47 ปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมชั้นปีสุดท้าย ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
20 ต.ค. – 15 พ.ย. 47 นิสิตเบิกจ่ายทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
23 –25 พ.ย. 47 โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 14 ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
29 พ.ย. – 13 ธ.ค. 47 ส่งแบบประเมินผลการศึกษาแจ้งเจ้าของทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหงาน
พ.ย. 47 เปิดให้บริการตามวัน และเวลาราชการ 
บริการยืม – คืน
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
8 –12 พ.ย.47 9.00 -16.30 น. รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
15 พ.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการปรจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
19 พ.ย. 47 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 11/2547 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
19 พ.ย.47 13.00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
22 - 23 พ.ย.47 16.30 - 19.30 น. ศิลปการป้องกันตนเอง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
22 พ.ย. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
24 - 25 พ.ย.47 16.30 -19.30 น. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
26 พ.ย.47 13.00 -16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
26 พ.ย. 47 งานกิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2547 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
29 - 30 พ.ย.47 16.30 - 19.30 น. อบรมศิลปการเป็นผู้นำ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
1 - 2 ธ.ค.47 16.30 - 19.30 น. บรรยายเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง  ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
3 ธ.ค.47 13.00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
5 ธ.ค. 47 - นิสิตหอพักร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
5 ธ.ค. 47 กิจกรรมพานิสิตร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ท้องสนามหลวง ฝ่ายกิจกรรม
6 - 7 ธ.ค.47 16.30 - 19.30 น. อบรมศิลปการเป็นพิธีกร ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
8 - 9 ธ.ค.47 16.30 -19.30 น. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
10 ธ.ค.47 13.00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
13 - 30 ธ.ค. 47 เปิดรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(ต่อเนื่อง ม.เกษตรศาสตร์)
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
13 ธ.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
14 - 15 ธ.ค.47 16.30 - 19.30 น.  บรรยายเรื่อง การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
17 ธ.ค.47 13.00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ  ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
17 ธ.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 12/47 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
20 – 30 ธ.ค. 47 ขอรับแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา  ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
20 ธ.ค. 47 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
21 ธ.ค. 47  โครงการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
24 ธ.ค.47 13.00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ  ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
28 - 29 ธ.ค.47 16.30 -19.30 น. บรรยายเรื่อง การคลายเครียด ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
17-24 ม.ค. 48 - โครงการกีฬาชาวตึกชาวหอ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
3 – 14 ม.ค. 48 ส่งแบบขอรับทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
3 - 14 ม.ค. 48 ส่งใบสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ต่อเนื่อง ม.เกษตรศาสตร์) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
3 ม.ค. – 28 ก.พ. 48 ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนและหอพัก ภาคปลาย ปี 2547 ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
5 - 6 ม.ค.48 16.30 -19.30 น. บรรยายเรื่อง การสร้างค่านิยม ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
7 ม.ค.48 13.00-16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
7 ม.ค. 48 จัดงานโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้นำนิสิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
11 - 12 ม.ค.48 16.30 - 19.30 น. บรรยายเรื่อง การวางแผนชีวิต ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
12 – 16 ม.ค. 48 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำกิจกรรมนิสิต
รุ่นที่ 1 ณ กองกิจการนิสิต และโรงแรมดราก้อนฮิลล์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
13-16 ม.ค. 48 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับนิสิต ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
14 ม.ค.48 13 .00 - 16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
17 ม.ค. – 4 ก.พ. 48 สัมภาษณ์และแจกสัญญานิสิตกู้ยืมต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
17 ม.ค. – 4 ก.พ. 48 สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา  ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
17 ม.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
19 ม.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
24 ม.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
29 ม.ค. 48 การส่งมอบงานระหว่างองค์การบริหาร องค์การนิสิตชุดเก่าและชุดใหม่ ที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
28 ม.ค. - 5 ก.พ. 48 ตรวจการจัดกิจกรรมหารายได้ของนิสิตในงานเกษตรแฟร์ ปี 2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
28 ม.ค. - 5 ก.พ. 48 จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในเวทีกลางเกษตรแฟร์ ปี 2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
ก.พ. 48 - โครงการอำลารุ่นพี่หอพัก ( Bye 'nior)
- โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตหอพัก
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
2 – 3 ก.พ. 48 ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหาร ที่เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
9 - 10 ก.พ.48 16.30 - 19.30 น. บรรยายเรื่อง การสร้างวินัยในตนเอง ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
11 ก.พ.48 13.00-16.00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาและวินัยนิสิต
11 ก.พ. 48  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
14 - 28 ก.พ. 48 นิสิตกู้ยืมฯ ทำสัญญาและส่งสัญญากู้ยืมเงิน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
15 – 21 ก.พ. 48 ประกาศผลสัมภาษณ์และขึ้นบัญชีรายชื่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
14 ก.พ. 48 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
15 – 21 ก.พ. 48 ประกาศผลสัมภาษณ์และขึ้นบัญชีรายชื่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ก.พ. 48  จัดการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานและแนวทางเข้าสู่ตำแหน่งงาน โดยการให้บริการของงานบริการจัดหางานและศึกษาต่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 ก.พ. 48 จัดโครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 47 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
18 ก.พ. 48 ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้ง 2/2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
21 ก.พ. 48 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
มี.ค. 48 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริหาร
มี.ค. 48 - จัดหาและจัดทำข้อมูลด้านการเตรียมตัวการหางานทำ และศึกษาต่อ ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
1 มี.ค. – 29 เม.ย. 48 ส่งสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
4 – 15 มี.ค. 48 กิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
7 มี.ค. 48 - ปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
11 - 27 มี.ค. 48 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
12 มี.ค. - 24 พ.ค. 48 - จัดที่พักให้นิสิตและนักศึกษาจากต่างสถาบัน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
14 มี.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
15 – 30 มี.ค. 48 นิสิตเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ถ้ามี) ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
16 มี.ค. 48 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
17 – 20 มี.ค. 48 จัดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดราก้อน ฮิลล์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
21 มี.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
24 มี.ค. 48 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
27 มี.ค. 48 - เปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2548 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต
11 เม.ย. 48 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
18 เม.ย. 48 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
20 เม.ย. 48 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2548 ฝ่ายกิจกรรม
20 เม.ย. 48 ส่งแบบประเมินผลการศึกษาแจ้งเจ้าของทุน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
25 เม.ย. 48 สรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่จัดสรร ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
30 เม.ย. - 2 พ.ค.48 โครงการฝึกอบรม staff เชียร์ทุกคณะ ณ Dragon Hill อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ฝายกิจกรรมนิสิต
5 – 8 พ.ค. 48 งานประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548 ณ ศูนย์เรียนรวม  ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
11 พ.ค. 48 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
12 พ.ค. 48 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
13 พ.ค.48 จัดโครงการปฐมนิเทศกิจกรรมนิสิต ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
16 พ.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
16 – 21 พ.ค. 48 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2548 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
23 พ.ค. 48 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร
28 พ.ค. 48 โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี ของ อ.บก. ฝ่ายกิจกรรมนิสิต