""
  Student Affairs Division Homepage
ข่าวกองกิจการนิสิต 
โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2542
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 
ข่าวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
ปฏิทินวิชาทหาร ปีการศึกษา 2542
ปฏิทินการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542
ปฏิทินการศึกษานิสิตบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา 2542
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2543
ปฏิทินกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2542-2543

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th
ICQ UIN : 9839793