กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา

และพัฒนาความรู้ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ

จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม

เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.  มีความรู้ หลักคิด ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษา สามารถเชื่อมองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถนำหลักคิดและ ประสบการณ์ทางวิชาการมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคมไทย

 

2.   มีความรู้เท่าทันต่อกระแสการเคลื่อนไหวและกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับโลก

 

3.     มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง

 

4.   มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวคิดในการสร้างงานด้วยตนเอง

 

5.   มีศักยภาพในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

6.  มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรู้จักพึ่งพาตนเอง

 

7.  มีบุคลิกภาพและการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ได้แก่ การแสดงออกด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านภาวะอารมณ์ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านการสื่อข้อความและด้านกาลเทศะ

 

8.  มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติดและการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม

 

9.   มีความสามารถในการรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตของตนเอง

 

กองกิจการนิสิต

          กองกิจการนิสิต เป็นส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 โดยทำหน้าที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคนและการพัฒนาบุคคล ตั้งอยู่ที่อาคารกองกิจการนิสิต ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ตรงข้ามกับสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย

          กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมนิสิตในด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทาง ด้านวิชาชีพสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่ดี ในการนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินภารกิจ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการ ให้แก่นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ การสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้ สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย

 

ภารกิจ (Mission)

       1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางวิชาการ สำหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ
       3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นิสิต ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

       กองกิจการนิสิต ได้วางวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ 2 ประการคือ

       1. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

       2. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ

 

หน้าที่ของกองกิจการนิสิต

       1. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคน กองกิจการนิสิตได้จัดบริการต่าง ๆ เช่น ในด้านสุขภาพอนามัย ในด้านทุนการศึกษา และในด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาของนิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       2. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้น มิใช่แต่การเตรียมบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคุณภาพของบุคคลด้วย กองกิจการนิสิตจึงได้จัดให้มีงานที่ช่วยในการพัฒนานิสิตด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนานิสิตให้มีความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ด้านจริยธรรม โดยมุ่งให้นิสิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ

       3. ช่วยสนับสนุนในด้านการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานกิจกรรมนิสิตกองกิจการนิสิตได้จัดให้นิสิตร่วมกันทำกิจกรรมในด้านทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีอาจารย์ ข้าราชการ และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถช่วยให้คำแนะนำแก่นิสิตในด้านนี้ด้วย

       4. นอกจากหน้าที่ทั้งสามดังกล่าวข้างต้น กองกิจการนิสิตยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการและในทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

 

 


กองกิจการนิสิต E-mail : saku@ku.ac.th