ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ

                    เพื่อให้การพิจารณาระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานโทษเดียวกัน
                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31.1แห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 และมติที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2525 และให้กำหนด ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบขึ้นใหม่ ดังนี้
                    1.  การส่อทุจริตตามประกาศนี้ ให้หมายความถึง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ หรือคำชี้แจงของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบ จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
                    2.  การทุจริตตามประกาศนี้ ให้หมายถึง การนำเอกสารวิชาการ และหรือ บันทึกทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบและใช้คัดลอกในการสอบ คัดลอกคำตอบ ของผู้อื่นให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบของตน หรือแลกเปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบให้ผู้อื่นคัดลอก สับเปลี่ยนคำตอบกันเข้าสอบแทนกัน ช่วยเหลือหรือร่วมมือ โดยวิธีหนึ่งวิธีใดในการทำการทุจริต
                    3.  ระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ มี 3 สถาน ดังนี้
                        3.1 ส่อทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
                        3.2 ทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา 1 ปีการศึกษา
                        3.3 กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ และได้รับโทษ ตาม 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี หากได้กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการส่อทุจริต หรือทำการทุจริตก็ตาม ระดับโทษ ให้ออก
                    4. นิสิตที่ได้กระทำผิดกรณีส่อทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับให้พิจารณาโทษทางวินัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระดับโทษ ทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และสำหรับนิสิตที่ได้ กระทำความผิดกรณีส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ หลังวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้แนวทาง การลงโทษตามประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2542
ธีระ  สูตะบุตร
(ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์