พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชกฤษฎีกา
ตามความแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามความแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2541และคำสั่งแต่งตั้ง
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ 
.
อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
อำนาจหน้าที่ของอ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ธรรมนูญนิสิตและระเบียบการดำเนินกิจกรรมนิสิต
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2543
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2533
ระเบียบการดำเนินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พุทธศักราช 2536
ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปต่างจังหวัดของนิสิต พุทธศักราช  2532
ระเบียบว่าด้วยชมรม ชุมนุม และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2525

กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยของนิสิต  ณ วันที่ 30 เมษายน 2547
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต ณ วันที่ 30 เมษายน 2547
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงเชียร์ของนิสิต  ณ วันที่ 19 เมษายน 2542
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต ณ วันที่ 19 เมษายน 2542
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมอำลานิสิตรุ่นพี่ของนิสิต
วัตถุประสงค์  นโยบายและมาตรการในการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของทบวงมหาวิทยาลัย 2541
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนิสิต  ณ วันที่ 12 มีนาคม 2541
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ณ วันที่ 12 มีนาคม 2541
นโยบายการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องของทบวงมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1384/2540 เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนิสิต  ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2540
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2540

การเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต
ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต  พ.ศ. 2537
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น

ความประพฤติและวินัยของนิสิต

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ

ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล และการสอดส่องดูแลการพนันฟุตบอล
กำหนดการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับเดิม)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ (ยกเลิก)

การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการขอรับปริญญาของนิสิตปริญญาตรี  เพิ่มเติม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2545
ประกาศแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีฯ พุทธศักราช 2521 ปรับปรุงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พุทธศักราช 2535
การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2532 เป็นต้นไป

กีฬา
กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแบบนักกีฬา
ระเบียบว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติทางด้านการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546
การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาฯ โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2540


ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่
การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน อาคารเพื่อการค้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

อื่น ๆ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย

กองกิจการนิสิต E-mail : saku@ku.ac.th