ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------------------------------
            อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  กำหนดการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น
            เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
           1.  การแต่งกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาทำการของหน่วยราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           1.1  เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง
                1.1.1  เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค ไม่ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
                1.1.2  กระโปรงสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ สั้นเหนือเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร
                1.1.3  เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค
                1.1.4  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว
                1.1.5  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว
           1.2  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย
                1.2.1  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขวนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
                1.2.2  กางเกงขายาวสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ
                1.2.3  เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                1.2.4  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ สวมถุงเท้า
                1.2.5  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค
                1.2.6  ทรงผมแบบสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา
           2.  การแต่งกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธีการของคณะและของมหาวิทยาลัย
           2.1  เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง
                2.1.1  เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครื่องหมายพระพิรุณทรงนาคและติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
                2.1.2  กระโปรงสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรือยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร
                2.1.3   เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค
                2.1.4  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาล แบบสุภาพ
           2.2  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย
                2.2.1  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
                2.2.2  กางเกงขาวยาวสีน้ำเงิน  กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์
                2.2.3   เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                2.2.4  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาล แบบสุภาพ สวมถุงเท้า
                2.2.5  เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค
           3.  การแต่งกายในงานพระราชพิธี
           3.1  เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง
                3.1.1  เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
                3.1.2  กระโปรงสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า 5 เซนติเมตร
                3.1.3  เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค
                3.1.4  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ สวมถุงน่องสีเนื้อ
           3.2 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย
                3.2.1  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
                3.2.2  กางเกงขาวยาวสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์
                3.2.3  เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                3.2.4  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  แบบสุภาพ สวมถุงเท้า
                3.2.5  เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค
           3.3 สำหรับนิสิตที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในงานพระราชพิธี ให้แต่งกายตามที่อาจารย์ดูแลในงานพิธีนั้นกำหนดให้แต่ง
           4.  การแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษา การเรียนภาคปฏิบัติการและการฝึกงานภาคสนาม ของคณะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ภาควิชา ซึ่งทำการสอนวิชานั้น ๆ กำหนด และให้ใช้ได้เฉพาะในเวลาเรียนวิชานั้น ๆ เท่านั้น
           5.  การแต่งกายของนิสิตศาสนาต่าง ๆ อนุโลมให้เป็นไปตามกฎของศาสนานั้น ๆ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงวนสิทธิ์จะไม่ให้บริการแก่นิสิตที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่กำนดดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
            1.  หน่วยราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับติดต่อราชการและไม่ให้ใช้บริการ
            2.  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาจะไม่รับการติดต่อและไม่ให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง
            3.  อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
            4.  อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบจะไม่ให้เข้าห้องสอบในวิชานั้น ๆ

            จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2545
ธีระ  สูตะบุตร
(ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์