ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต  พ.ศ. 2537


                    ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายส่งเสริม เพื่อให้นิสิตได้รู้จักพัฒนา และฝึกฝนตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี และเพื่อเสริมสร้างให้นิสิตได้มีค่านิยมต่อการประกอบความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2537 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537"
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก
        (1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2528
        (2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533
        (3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2529
ข้อ 4  ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"นิสิต" หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์หรือข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของชมรม ชุมนุม สโมสรนิสิต สภานิสิต องค์การบริหาร ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ 5  นิสิตซึ่งมีคุณสมบัติหรือได้แสดงความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือได้รับรางวัลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        (1) การเรียน
        (2) ผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
        (3) กิจกรรมนอกหลักสูตร
        (4) กีฬา
        (5) ความประพฤติ
        การกำหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคแรก ให้กระทำโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี และทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต ซึ่งตั้งแต่โดยอธิการบดี ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน โดยมีหัวหน้ากองกิจการนิสิตหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง มีวาระ 2 ปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงครบวาระของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 7  ให้คณะกรรมการหน้าที่ดังนี้
        (1) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อนิสิตซึ่งมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        (2) พิจารณาข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5
        (3) ให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินนิสิตที่ได้รับการเสนอรายชื่อตาม (1) และ (2) เสนออธิการบดี เพื่ออนุมัติต่อไป
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้