ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร


                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการแผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย อันสมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 ประกาศ  ณ  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 และ โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2538 จึงให้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรไว้ดังนี้
                    1. นิสิตที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น ในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ คือ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ และมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
                        1.1  ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกให้เป็นนิสิตที่มีผลงานในด้านการดำเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
                        1.2  เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ หรือศิลปวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา ระดับชาติหรือนานาชาติ และได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว
                    2.  นิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกตามที่คณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิตกำหนด
ในกรณีที่เป็นผลงานการดำเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรขององค์กรกิจกรรมนิสิต ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกให้เป็นโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
                    3.  ให้คณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณานิสิต และองค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิตเพื่อดำเนินการต่อไป
                    ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป