ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม


                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่นิสิตในการคิดสร้างสรรค์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และให้นิสิตทั่วไปถือเป็นแบบอย่าง
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 ประกาศ  ณ  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 และโดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จึงให้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกนิสิตเพื่อให้ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ไว้ดังนี้
                    1.  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกาศ หรือการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่จัดโดยสมาคม หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบในการจัดส่งผลงานของนิสิตเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
                    2.  นิสิตซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
                        2.1  นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.2  นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันระดับชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.3  นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันระดับอุดมศึกษา ให้ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.4  นิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลงาน ดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกตามที่คณะกรรมการประเมินผลและคัดเลือกนิสิตกำหนด
                    3.  ให้คณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณาของนิสิตด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิต เพื่อดำเนินการต่อไป
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป