ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น


                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตที่มีความประพฤติดี และให้นิสิตทั่วไปถือเป็นแบบอย่างอันดีงามที่สมควรได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ.2537 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 และโดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2538 จึงให้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อให้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นนิสิตที่ดีเด่นด้านความประพฤติไว้ดังนี้
                    1. นิสิตที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนิสิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
                        1.1 เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแต่ละคณะให้เป็นนิสิตดีเด่น ด้านความประพฤติเรียบร้อย คณะละไม่เกิน 3 คน
                        1.2 เป็นนิสิตที่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การมีสัมมาคารวะ การมีวาจาสุภาพ การมีความกตัญญกตเวทิตา การกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะต่อสังคมมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง การประหยัดและประมาณตนเพื่อการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
                    2. นิสิตซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกตามที่คณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิตกำหนด
                    3. ให้คณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณาเสนอรายชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ต่อคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิตเพื่อดำเนินการต่อไป
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป