ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา


                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านการกีฬา  อันนับเป็นแบบอย่างอันดีงามที่สมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต  พ.ศ.  2537  ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2537 และโดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2538  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  จึงให้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อให้ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็น นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านการกีฬาไว้  ดังนี้
                    1.  นิสิตที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ (ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งที่ 3) ในการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  หรือได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ และได้เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ ดังกล่าว
                    2.  นิสิตซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านการกีฬา จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
                        2.1  นิสิตที่ได้เข้าแข่งขันในนามทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ หรือได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษ ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.2  นิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวเชนทีมชาติ และได้เข้าแข่งขันในนามทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  โดยมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน หรือได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.3  นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ตำแหน่งที่สอง) หรือเหรียญเงิน ให้ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.4  นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ตำแหน่งที่สาม) หรือเหรียญทองแดง ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา
                        2.5  นิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านการกีฬา  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกตามที่คณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิตกำหนด
                    3.  ให้คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาผลงานด้านกีฬาของนิสิตและเสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิต เพื่อดำเนินการต่อไป
                    ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2538  เป็นต้นไป