ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น


                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นการยกย่องเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 ประกาศ  ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 และโดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จึงให้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกนิสิตเพื่อให้ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นไว้ ดังนี้
                    1.  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
                    2.  สอบได้ระดับคะแนน A ตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป โดยมีจำนวนหน่วยกิจรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว กับต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา นั้น ๆ
                    3.  นิสิตซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกตามที่คณะกรรมการการประเมินผลคัดเลือกนิสิตกำหนด
                    4.  ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล เสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกนิสิต เพื่อดำเนินการต่อไป
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป