อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยระวัง หากเกิดเหตุพลาดพลั้ง รีบรักษาให้เร็วไว ใบเสร็จรวบรวมไว้ เบิกคืนได้ช่วยบรรเทา

  กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พ.ศ.2547

  กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พ.ศ. 2544

  กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  พ.ศ. 2538

  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2537

  ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พ.ศ. 2538

  ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

  ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

  กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

  รายงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ปีการศึกษา 2551

การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ

     -ใบเสร็จรับเงิน
     -ใบรับรองแพทย์
     -สำเนาบัตรนิสิต
     -สำเนา KU2 เทอมล่าสุด
       (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)


กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตเสียชีวิต ปีการศึกษา2552 

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th