ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
            เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และให้กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยขึ้นใหม่ ดังนี้
            1.  สูญเสียชีวิต                                                  80,000  บาท
            2.  สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือตา  2 ข้าง 80,000  บาท
            3.  สูญเสียมือและเท้า 1 ข้าง หรือมือและตา 1 ข้าง หรือเท้าและตา 1 ข้าง 80,000  บาท
            4.  สูญเสียตา 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง   60,000  บาท
            5.  สูญเสียการรับฟังหรือการพูดออกเสียง               50,000  บาท
            6.  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและหรือนิ้วชี้                       30,000  บาท
            7.  สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ                                  8,000  บาท
            8.  สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า                                         8,000  บาท
            9.  สูญเสียนิ้วเท้าอื่น ๆ นิ้วละ                                 5,000  บาท
            10.  ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร                        80,000  บาท
            11.  ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร                       30,000  บาท
            12.  ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล เมื่อเป็นคนไข้ใน จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  6,000  บาท
            13.  ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล เมื่อเป็นคนไข้นอก จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,500  บาท
            14.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการกรณีฉุกเฉินให้มีอำนาจอนุมัติได้ ภายในวงเงินไม่เกิน  100,000  บาท
            15.  การให้การช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนด เงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป ยกเว้น กรณีเร่งด่วน ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2544
(ลงนาม) ธีระ  สูตะบุตร
(ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


*** อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยกันระมัดระวัง ***

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th