กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                     เริ่มมาจากแนวความคิดที่สำคัญ 2 ประการ คือ ต้องการกระตุ้นให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสำนึก ในเรื่องของ การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัย ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย  ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินและความต้องการที่จะหาทางให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจาก ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่เพื่อนนิสิตด้วยกันเอง แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่น้องช่วยกัน ดังนั้นกองกิจการนิสิต จึงได้นำแนวความคิดดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในราวปี พ.ศ. 2530 ซึ่งก็ได้มีการพิจารณา หารูปแบบวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำแนวความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรม จากการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตส่วนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในที่สุดก็มีข้อสรุปให้มีการจัดตั้งเป็นรูปแบบของกองทุนกลางที่จะมีเงิน ช่วยเหลือให้กับนิสิตผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อเน้นแนวความคิดในเรื่องของการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจึงมีความเห็นว่า เงินที่จะนำมารวมกัน เป็นกองทุนกลางนี้ควรจะได้มาจากการขอเงินสมทบจากนิสิตทุกคน กับเงินที่อาจ ได้มาจากแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกผล การบริจาคสมทบ ฯลฯ ต่อมามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ออกระเบียบจัดตั้ง "กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2538 โดยให้มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ระหว่าง นิสิตกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบเงินเริ่มต้นให้กับกองทุน ฯ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะเดียวกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มอบเงินเริ่มต้นกองทุน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นการประเดิมกองทุน ซึ่งคาดว่าจะมีอีกหลายหน่วยงานยินดีที่จะให้ความสนับสนุนกองทุนฯ ในโอกาสอันควรต่อไป
สถานที่ติดต่อกองทุนสวัสดิภาพนิสิต


ข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ
ข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติภัย
*** อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยกันระมัดระวัง ***

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th