ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
                  โดยที่พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสถานภาพนิสิตอยู่ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อจัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่นิสิต
                  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  5 และข้อ  29 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2536  และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 13/2537  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2537  จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537"
  ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้
   "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   "นิสิต"  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  ภาคค่ำและภาคการศึกษาพิเศษ  รวมตลอดถึงนิสิตในสถาบันสมทบ  นิสิตโครงการพิเศษในระดับการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสิตตามข้อบังคับนี้  และได้ชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสิต หรือถือว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสิตแล้ว
   "กองทุน"  หมายความว่า  กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
   "คณะกรรมการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
  ข้อ  4  ให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  โดยมีวัตถุประสงค์
           (1)  เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
           (2)  นำดอกผลมาใช้จ่ายในกิจการซึ่งเป็นสวัสดิการของนิสิต
  ข้อ  5  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
           (1)  เงินค่าธรรมเนียม ในส่วนที่กำหนดเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
           (2)  เงินที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุน
           (3)  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กองทุน
           (4)  ดอกผลของกองทุน
           (5)  รายได้อื่น
  ข้อ  6  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน  หัวหน้ากองกิจการนิสิต  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล  หัวหน้ากองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)  นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต  ประธานสภานิสิตเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง  และบุคคลซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน  8 คน  ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนจากนิสิต 2 คน  ผู้แทนจากนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  1 คน
  กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง  2 ปี
  ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงครบวาระของผู้ซึ่งตนแทน
  คณะกรรมการอาจเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ  และมีความเหมาะสมให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้
  ข้อ  7  ภายในกรอบวัตถุประสงค์ข้อ 4  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่บริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
           (1)  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
           (2)  ไต่สวน พิจารณา กำหนดและสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือให้ได้รับสวัสดิการอื่นตามระเบียบ
           (3)  พิจารณาบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดดอกผล
           (4)  พิจารณาการจัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่นิสิต เสนอต่อมหาวิทยาลัย
           (5)  เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการต่อมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น
           (6)  ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย
           (7)  หน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
  ข้อ  8  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายและใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และของผู้มอบให้
  ข้อ  9  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
  ข้อ 10  การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  ให้คณะกรรมการเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
  ข้อ 11  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และการจัดสวัสดิการอื่น ให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
  ข้อ 12  ห้ามก่อหนี้ผูกพันกองทุน หรือใช้กองทุนไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้ต้องผูกพันชำระหนี้จากกองทุน เว้นแต่เป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการบริหารกองทุนนั้นเอง แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำกองทุนมาใช้ตามวัตถุประสงค์
  ข้อ 13  ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ
  ข้อ 14  ให้กองกิจการนิสิต เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและตามที่คณะกรรมการขอให้ดำเนินการตามระเบียบนี้
  ข้อ 15  การเลิกกองทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  และที่
ประชุมคณบดีกำหนดเงื่อนไขการชำระบัญชีกองทุนตามสมควร  แล้วประกาศให้ทราบทั่วกัน
  ข้อ 16  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2537
 (ลงนาม) กำพล  อดุลวิทย์
 (ศาสตราจารย์กำพล  อดุลวิทย์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*** อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยกันระมัดระวัง ***

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th