ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พ.ศ. 2538
                  เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
                  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  11  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537  ประกาศ  ณ วันที่  29  สิงหาคม  2537  และโดยมติของที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2538  จึงให้กำหนดข้อปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยไว้
ดังต่อไปนี้
  1.  สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นผลเสียหายจากอุบัติเหตุ  อันเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่ไม่รวมถึงความจงใจ  หรือเจตนาของนิสิต  หรือผู้ที่นิสิตมีส่วนใช้จ้างวานให้ก่อเหตุขึ้น  หรือเกิดจากการกระทำผิดวินัยนิสิต  หรือการกระทำผิด
กฎมายบ้านเมือง
  2.  ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต เงินช่วยเหลือนิสิตให้จ่ายแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ตาม
ลำดับ
       2.1  บิดา  มารดา
       2.2  คู่สมรส
       2.3  บุตร
       ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น อธิการบดีจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองในขณะนิสิตเสียชีวิต ตามที่เห็นสมควรได้
  3.  การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นิสิตหรือบุคคลดังกล่าวตามข้อ 2 ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้ ภายในระยะเวลา  180  วัน  นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือเป็นต้นไป  โดยให้ยื่นคำขอรับเงินผ่านกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย  หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด ที่มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นอัน
ระงับไป
  4.  ให้มีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
  5.  กรณีที่บุคคลตามข้อ 2 ผู้ใดผู้หนึ่งกระทำผิดโดยจงใจ  เป็นเหตุให้นิสิตเสียชีวิต บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน
  6.  มหาวิทยาลัย อาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืน เงินค่าช่วยเหลือในกรณีที่พบว่านิสิตแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และถือว่านิสิตผู้นั้นกระทำผิดวินัยนิสิต
  7.  เงินรายได้ของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ให้นำฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ในนามบัญชีของกองทุน
  8.  ให้สำนักงานเลขานุการกองทุน มีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  9.  ให้เลขานุการคณะกรรมการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
          10.  การพิจารณาและตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นอันที่สุด
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา  2538  เป็นต้นไป
 ประกาศ  ณ  วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2538
 (ลงนาม) กำพล  อดุลวิทย์
 (ศาสตราจารย์กำพล  อดุลวิทย์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
*** อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยกันระมัดระวัง ***

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th