ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  พ.ศ. 2538

                 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
                 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ  2537  ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  2537 และโดยมติของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2538  จึงให้กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยไว้ดังต่อไปนี้
 1.  สูญเสียชีวิต              50,000 บาท
 2.  สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง                                  50,000  บาท
 3.  สูญเสียมือและเท้า 1 ข้าง หรือมือ และตา 1 ข้าง หรือ เท้าและตา 1 ข้าง  50,000  บาท
 4.  สูญเสียตา 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง                                  40,000  บาท
 5.  สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง                                      30,000  บาท
 6.  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และหรือนิ้วชี้                                                     20,000  บาท
 7.  สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ                                                                 5,000  บาท
 8.  สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า                                                                        5,000  บาท
 9.  สูญเสียนิ้วเท้าอื่น ๆ นิ้วละ                                                                3,000  บาท
 10.   ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร                                                      50,000  บาท
 11.   ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร                                                     20,000  บาท
 12.   ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล เมื่อเป็นคนไข้ในจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000  บาท
 13.   ค่ารักษาพยาบาล จากสถานพยาบาล เมื่อเป็นคนไข้นอกจ่ายตามที่จ่ายจริง  1,000  บาท
 14.  การให้เงินช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณากำหนด เงินช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม เป็นราย ๆ ไป
                 ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคต้น  ปีการศึกษา  2538  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่   28   มีนาคม   พ.ศ     2538
(ลงนาม) กำพล    อดุลวิทย์
 (ศาสตราจารย์กำพล  อดุลวิทย์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*** อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้านิสิตทั้งหลายช่วยกันระมัดระวัง ***

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th