ทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทดอกผล ประจำปีการศึกษา 2550 NEW!
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด ประจำปีการศึกษา 2550 NEW!
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2550
ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย  หมายถึง ทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนให้เปล่า โดยทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด
    คือ ทุนการศึกษาที่ผู้จิตศรัทธาบริจาค เช่น บริษัท มูลนิธิ สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินเพื่อจุดสรรให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตในแต่ละปี หรือขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เจ้าของทุนการศึกษาระบุไว้ ทุนการศึกษาจ่ายขาดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
        1. ประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
        2. ประเภทจ่ายขาดแบบไม่ต่อเนื่อง(สิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา
2.ทุนการศึกษาประเภทดอกผล
    คือ ทุนการศึกษาที่ผู้จิตศรัทธามอบเงินจำนวนหนึ่งให้ไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปี ทุนประเภทนี้มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับดอกผลที่ได้รับ
3.ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน
    คือทุนการศึกษาที่ดอกผลที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้มาจ้างนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท และให้นิสิตปฏิบัติงานตอบแทนแก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน
4.ทุนสงเคราะห์นิสิต
    คือ เงินที่นำดอกผลที่ได้รับจากเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้มาใช้ช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่ครอบครัวของนิสิตประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น
คุณสมบัติของนิสิตที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา มีฐานะทางการเงินสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ
2. มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
3. เป็นผู้มีเอาใจใส่ในการศึกษา และมีผลการเรียนที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุไว้
ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2545) ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี
และรับสมัครเป็นคราว ๆ ไป ตามแต่เจ้าของทุนจะแจ้งให้ดำเนินการรับสมัคร ในกรณีที่เป็นทุนประเภทจ่ายขาด
ผู้ดูแลรับผิดชอบ
งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 ห้อง 307

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th