บริการและสวัสดิการ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต  กองกิจการนิสิต
        มีหน้าที่ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิต  ซึ่งประกอบไปด้วย  การให้บริการด้านหอพักนิสิต  การให้บริการด้านอาหาร
แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งการให้บริการทางด้านสวัสดิภาพนิสิต  โดยมีกองทุนสวัสดิภาพนิสิตรองรับกรณีนิสิต
ได้รับอุบัติเหตุ  ตลอดจนการบริการทางด้านไปรษณีย์  แต่ละงานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้
งานหอพัก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ปริมณฑล ตลอดจนนิสิตที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและการปรับตัว
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่นความสามัคคีมีน้ำใจ และความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม
3.เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดที่พักและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
-สามารถให้บริการหอพักแก่นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลตลอดจนนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัวได้ตามจำนวนที่พักที่มีอยู่
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการจัดที่พักให้นิสิตและ สภาพแวดล้อมภายในหอพัก เป็นศูนย์กลางพักอาศัยเพื่อการเรียน (Living Learning Center)
-นิสิตได้รับประสบการณ์ให้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิต ให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
กลุ่มเป้าหมาย
1.นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลตลอดจนนิสิตที่มีปัญหา ทางด้านการเรียน และการปรับตัว
2.นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น)
3.นิสิตต่างชาติจากโครงการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจาก อุบัติภัยประเภทต่างๆ
2.เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ
3.เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
-สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน
-สามารถให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ
-นิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต


หมายเลขโทรศัพท์ตึกพักหอพักนิสิต

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!สำนักกีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th