กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางวิชาการและทดสอบทักษะทางกีฬา ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) NEW!

ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางวิชาการและทดสอบทักษะทางกีฬา ปีการศึกษา 2553 NEW!


 ! ข่าว ! หน่วยงาน ! บุคลากร ! กิจกรรมนิสิต ! บริการและสวัสดิการ ! วินัยและพัฒนานิสิต !แนะแนวการศึกษา !บริการจัดหางาน ! ทุนการศึกษา !

! กองทุนสวัสดิภาพนิสิต ! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ! สำนักการกีฬา ! สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ ! กองกิจการนิสิต !

! ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ! นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย ! นานาสาระ !

กองกิจการนิสิต E-mail : saku@ku.ac.th