ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2543 รอบสุดท้าย
-------------------------------
              อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2543 รอบแรก  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543 ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะและประเภทวิชา มารายงานตัวและแสดงความจำนงเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบแรก ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2543  แล้วนั้น
              บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดลำดับและคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะและประเภทวิชาทั้งหมด ในรอบสุดท้ายแล้ว รวมทั้งได้พิจารณารับผู้สมัครในประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา เพิ่มเติมอีกจำนวน 41 คน
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2541 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2543  รอบสุดท้าย  ในคณะและประเภทวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
              ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543  เวลา 9.00 -15.00 น. ณ  สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2543
ลงนาม  ธีระ  สูตะบุตร
(ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2543 รอบสุดท้าย
***********************
รหัส 011 คณะเกษตร ประเภทวิชาการจัดการศัตรูพืช (บางเขน) คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
297
น.ส.รุ่งนภา เตียวกิมเฮง บาสเกตบอล
2
167
น.ส.ทิพวัลย์ จันทร จักรยาน
รหัส 012 คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) คัดเลือกได้ 1 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
188
น.ส.ขนิษฐา มั่นคงวงศ์ศิริ ว่ายน้ำ
รหัส 013 คณะเกษตร ประเภทวิชาเคมีเกษตร (บางเขน) คัดเลือกได้ 1 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
269
น.ส.วันทนา แสงศรี ซอฟท์บอล

รหัส 014 คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรกลวิธาน (กำแพงแสน) ไม่มีผู้คัดเลือกได้

รหัส 015 คณะเกษตร ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (บางเขน) คัดเลือกได้ 1 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
289
น.ส.รัชนี เหล่าอุดม บาสเกตบอล
รหัส 021 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการเงิน คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
032
นาย ชวลิต นันทพงศ์ศิริ บาสเกตบอล
2
036
นาย ปิยะพันธ์ ตระการศิริ โปโลน้ำ
รหัส 022 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการ คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
181
นาย ศรัณย์ สุวรรณษา ยิมนาสติก
2
304
น.ส.กล่อมจิตร สิงห์ทอง วอลเลย์บอล
รหัส 023 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการผลิต คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
071
น.ส.มณฑลี บัวรุ่ง แบดมินตัน
2
163
น.ส.พิมพ์ชุดา วิเชียร ดาบสากล
รหัส 024 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
321
น.ส.อาภา อนุกฤตยาวรรณ แบดมินตัน
2
087
นาย กถา ภูริทัต รักบี้ฟุตบอล
รหัส 025 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบัญชี คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
023
น.ส.เมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ แบดมินตัน
2
146
นาย ธนวัฒน์ ไกรโชค ว่ายน้ำ
รหัส 031 คณะประมง ประเภทวิชาการจัดการประมง คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
219
น.ส.สุพัตรา คำหนองไผ่ วอลเลย์บอล
2
094
น.ส.จุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด วอลเลย์บอล
รหัส 032 คณะประมง ประเภทวิชาผลิตภัณฑ์ประมง คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
045
นาย วรากร จันทร์สว่าง รักบี้ฟุตบอล
2
092
น.ส.อรชุมา นาคดิลก ว่ายน้ำ
รหัส 041 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
182
น.ส.พิชญเพ็ญ ปาณะดิษ แบดมินตัน
2
069
นาย เอกนรินทร์ อำไพพร รักบี้ฟุตบอล
รหัส 042 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
014
น.ส.อรศิริ ดำแดง ว่ายน้ำ
2
205
น.ส.ปิยาพร จารุพันธุ์ แบดมินตัน
รหัส 043 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
136
นาย ปริญญา วรรณสกุล เปตอง
2
044
นาย นารา เกตุสิงห์ ขี่ม้า
รหัส 044 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย คัดเลือกได้ 1 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
081
นาย ธนายุส จารุวรวิรัตน์ รักบี้ฟุตบอล
รหัส 050 คณะวนศาสตร์ คัดเลือกได้ 5 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
100
นาย ภาคภูมิ แพงคำ เซปัคตะกร้อ
2
096
น.ส.ทิชานันท์ ดิฐษา เทเบิลเทนนิส
3
135
นาย อนุชาติ อาจหาญ มวยไทยสมัครเล่น
4
090
นาย ศุภกิจ บุญเจริญ เปตอง
5
091
น.ส.มัทนี พลตรี วอลเลย์บอล
รหัส 060 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ คัดเลือกได้ 5 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
150
นาย ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ ว่ายน้ำ
2
055
นาย ชานน วัฒโนภาส ว่ายน้ำ
3
187
น.ส.นิภาพร เลิศศิริสัมพันธ์ แบดมินตัน
4
257
นาย ณัฐภูมิ จุฑากร ฟุตบอล
5
258
นาย รัชติภูมิ สุเทพากุล ซอฟท์บอล
รหัส 070 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกได้ 6 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
120
นาย มนิศร เสยานนท์ จักรยาน
2
088
นาย ปุณธี ปุณศรี คาราเต้-โด
3
072
นาย นนท์ พูนไชยศรี ว่ายน้ำ
4
008
น.ส.ชนิกานต์ เธียรสูตร ว่ายน้ำ
5
060
นาย ณัฐวุฒิ จูฑศรีพานิช รักบี้ฟุตบอล
6
162
นาย ธราลัทธ์ สุทธิพูน ยูโด
รหัส 081 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา (วท.บ.) คัดเลือกได้ 19 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
078
นาย ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ กอล์ฟ
2
035
นาย ครองเกียรติ วังสา กรีฑา
3
282
นาย ชัชวาลย์ คำโสกเชือก ยูโด
4
275
นาย วธน นาควิโรจน์ ยูโด
5
041
นาย ชินวัฒน์ ชมภูศรี เทนนิส
6
026
นาย จีรวัฒน์ วงษ์รักไทย แบดมินตัน
7
313
นาย อนันธศักดิ์ ธราวุธ วอลเลย์บอลชายหาด
8
009
น.ส.อาภัสระ นาคคุ้ม ยูโด
9
111
น.ส.เจี๋ยม พรมมี แบดมินตัน
10
102
น.ส.สุมนา วรวงษ์ เทเบิลเทนนิส
11
239
นาย ดำรงค์ชัย สุวรรณศรี เซปัคตะกร้อ
12
022
นาย วรพล พูลพรรณ ยิงปืน
13
231
นาย ปีติโสธร โพธิวัฒน์ เทนนิส
14
039
น.ส.วราลี วงศ์ศิริ ว่ายน้ำ
15
264
นาย ทรงพล ตันติ์ทวิสุทธิ์ เทควันโด
16
084
น.ส.สุภาพร ประวัติ ดาบสากล
17
123
น.ส.ธิตินันท์ อโนดาษ ยูโด
18
098
น.ส.ดวงกมล พุฒธะพันธ์ แฮนด์บอล
19
252
นาย ศุภอักษร จันทร์สุวรรณ เซปัคตะกร้อ
รหัส 082 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา (ศศ.บ.) คัดเลือกได้ 72 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
178
น.ส.ภาณุมาศ ศรีสุรัตน์พิพิธ โบว์ลิ่ง
2
222
นาย กอบลาภ ณรงค์ศักดิ์ ซอฟท์บอล
3
197
นาย ชาญชัย จันทร์สุวรรณ รักบี้ฟุตบอล
4
213
นาย มงคลชัย ฉัตรไชยศิริ โบว์ลิ่ง
5
210
นาย พรชัย ต่อสุทธิ์กนก เทเบิลเทนนิส
6
278
นาย ณรงค์รัตน์ สุขอนันต์ มวยสากลสมัครเล่น
7
290
นาย กิตติพงษ์ ศรีบุญเรือง ว่ายน้ำ
8
256
น.ส.ฉัตมณี พิศาลกิจวนิช เทควันโด
9
202
นาย ประวิทย์ โสมีชัย ฟุตบอล
10
147
น.ส.บุรฉัตร ถาวร ว่ายน้ำ
11
133
นาย สิร ศรีสาคร กอล์ฟ
12
151
นาย กิตติธัช ณ ท่าเรือ ฟุตบอล
13
017
น.ส.สุนิสา อินทระชัย จักรยาน
14
166
น.ส.สุรีพร พุฒพันธ์ ยูโด
15
308
น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ เทควันโด
16
265
น.ส.แวววิสาข์ บำรุงเมือง แบดมินตัน
17
132
นาย เอกวิทย์ ดนัยสวัสดิ์ ซอฟท์บอล
18
143
นาย สมทรัพย์ เพชรสันทัด วอลเลย์บอล
19
118
นาย ชวรณ พันธุ์ชนะวาณิช ว่ายน้ำ
20
024
นาย ทวีวัฒน์ เบญจมาศ ฟุตบอล
21
021
น.ส.พัชรี เสนคำ วอลเลย์บอล
22
171
นาย สุเชษฐ์ รัตนานนท์ แบดมินตัน
23
015
นาย รัตนชัย วสันตดิลก วอลเลย์บอล
24
158
น.ส.วรางคณา วีรกิจพานิช ซอฟท์บอล
25
318
นาย เทิดธง กลิ่นอุบล โปโลน้ำ
26
157
น.ส.ณัฏฐริกา งามวงศ์วาน เทนนิส
27
274
น.ส.กอบกุล ชินชัยภูมิ เซปัคตะกร้อ
28
126
นาย ธนชาติ ทรัพย์พิพัฒนา ซอฟท์บอล
29
189
นาย กนกศักดิ์ เสรีรักษ์มงคล วอลเลย์บอล
30
236
นาย ชัชวาลย์ เหลืองเรืองทิพย์ ยูโด
31
127
นาย ธนพัฒน์ เตชอมรสิน ซอฟท์บอล
32
262
น.ส.ลำเพียง พุ่มพิน เซปัคตะกร้อ
33
119
นาย โสภณ โตศิริ กอล์ฟ
34
281
น.ส.ชุติมา ชุมแก้ว วอลเลย์บอล
35
261
นาย วัชระ ลีลาวนาวัลย์ ซอฟท์บอล
36
276
นาย ประทิว สุขโสม มวยสากลสมัครเล่น
37
013
นาย ยศนันท์ สุรวิลาศ ว่ายน้ำ
38
249
นาย จรัสพงศ์ ล่ำซำ ฮอกกี้
39
168
น.ส.แคทรียา เจริญวัย ยูโด
40
232
นาย ธิติ กัปปิยานนท์ ซอฟท์บอล
41
296
นาย เทวินทร์ ชาติสุวรรณ ฮอกกี้น้ำแข็ง
42
271
น.ส.ทิพย์อาภา ฌายีเนตร ซอฟท์บอล
43
031
นาย อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ เทเบิลเทนนิส
44
245
นาย อธิพล สุกเหมือนดาว เซปัคตะกร้อ
45
235
นาย วริษฐ์ ทิพโกมุท บาสเกตบอล
46
108
น.ส.มลีจันทร์ ยัญศรี แฮนด์บอล
47
250
น.ส.สุนิภา ยุวกิจนุกูล ซอฟท์บอล
48
106
น.ส.จิราภรณ์ รัตนแก้ว ยิมนาสติก
49
173
นาย ชาตรี โชตินิสากรณ์ ฟุตบอล
50
141
นาย ธนชาติ สินอยู่ รักบี้ฟุตบอล
51
082
นาย ทนงศักดิ์ กำลังดี ยูโด
52
073
น.ส.ธิดา เอี่ยมพัฒนะสุพงศ์ เทเบิลเทนนิส
53
105
นาย กิติศักดิ์ จิตติธีรนันท์ มวยสากลสมัครเล่น
54
154
นาย ไพรัช มีชนะ ฟุตบอล
55
175
น.ส.นัฐรีพร มูลตรี วอลเลย์บอล
56
279
น.ส.สุขุมาล พหลพลพยุหเสนา เทควันโด
57
004
น.ส.สายพิณ มะโนวรรณา กรีฑา
58
101
น.ส.นฤมล เป๋าล้วน แฮนด์บอล
59
019
น.ส.สุพัตรา สุจริตจันทร์ วอลเลย์บอล
60
006
นาย ไกรสิทธิ์ กองวัน กรีฑา
61
095
น.ส.วันวิสา พรมโสภา วอลเลย์บอล
62
113
นาย กิตติพงศ์ วงศ์กิตติเวชกุล แบดมินตัน
63
093
น.ส.สุพรรษา ธุระ ว่ายน้ำ
64
260
นาย ปิยะพล หรูรักวิทย์ ซอฟท์บอล
65
220
น.ส.นลินี ศิลปสุวรรณ บาสเกตบอล
66
237
นาย ชูเกียรติ อุเทน บาสเกตบอล
67
177
น.ส.หทัยรัตน์ ฤทธิ์กระโทก วอลเลย์บอล
68
244
นาย สยาม สืบแสง รักบี้ฟุตบอล
69
206
นาย ธำรงกุล จิตชัยโภคา ซอฟท์บอล
70
216
น.ส.กรชกร คุณะวัฒนาสกุล เทนนิส
71
131
นาย วรุษภูมิ ชินะนาวิน ซอฟท์บอล
72
225
น.ส.ปณิตา นภานพดล วอลเลย์บอล
รหัส 083 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาสุขศึกษา คัดเลือกได้ 3 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
128
นาย พะวงวิทย์ รัตนนิรันดร์ วอลเลย์บอล
2
228
นาย ทวีศักดิ์ บุญเพ็ง บาสเกตบอล
3
204
น.ส.ทัตพิชา จูโพธิ์แก้ว ว่ายน้ำ
รหัส 084 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร (กำแพงแสน) คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
298
น.ส.ปาจารีย์ ฉันทสุทธิสมบัติ บาสเกตบอล
2
312
นาย ณัฐวัชร รัตศิลปิน ซอฟท์บอล
รหัส 091 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์ คัดเลือกได้ 4 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
025
น.ส.สุธาสินี ทับเคลียว แบดมินตัน
2
221
นาย กฤษฎา ถิตานนท์ แบดมินตัน
3
160
นาย โกสินทร์ หาญหฤทัยวรรณ คาราเต้-โด
4
134
น.ส.สาวิตรี โพธิ์งาม ยูโด
รหัส 092 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
255
นาย พีรจิตร เพียรพิจิตร แบดมินตัน
2
085
น.ส.นุชนารถ วัดยิ้ม ดาบสากล
รหัส 101 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
218
นาย ชัยรัตน์ ผ่องแผ้ว ฟุตบอล
2
214
นาย อนุสรณ์ โชสกุล เทเบิลเทนนิส
รหัส 102 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
268
น.ส.มัตติกา สมิทธิ์สมบูรณ์ แบดมินตัน
2
161
น.ส.ปรียา ทัศนา ซอฟท์บอล
รหัส 103 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์ คัดเลือกได้ 9 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
234
น.ส.หฤทัย วงษ์ประเสริฐ เทควันโด
2
227
น.ส.ภัทรพร ทรัพย์สมบูรณ์ แบดมินตัน
3
309
นาย หริวงศ์ คุปตะวาณิช แลงเจนสลาค ฮอกกี้
4
230
น.ส.ณัฐธิดา ทองแผ่น ยิงธนู
5
012
นาย สุระ ศรีศศิ แบดมินตัน
6
215
นาย วีระชัย หอประเสริฐกิจ โบว์ลิ่ง
7
170
นาย ชัชชาย วิศิษฐ์เสถียร เทนนิส
8
033
นาย นิภัทร์ อัศวรัตน์ บาสเกตบอล
9
184
น.ส.นารีรัตน์ อ่วมอ่อง แบดมินตัน
รหัส 104 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คัดเลือกได้ 5 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
292
นาย บดินทร์ พูลพรรณ ยิงปืน
2
016
น.ส.พรนภา เหลืองแสงใส จักรยาน
3
115
นาย ศักดา เขมะจิตพันธุ์ ว่ายน้ำ
4
066
นาย ศุภนันท์ ปิ่นทอง บาสเกตบอล
5
169
นาย ทวีเลิศ ทินมณี เทนนิส
รหัส 110 คณะสัตวแพทยศาสตร์ คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
029
นาย สโรช แก้วมณี ว่ายน้ำ
2
180
น.ส.ศิริพร ศรช่วย ยิมนาสติก
รหัส 120 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คัดเลือกได้ 5 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
053
น.ส.กนกพร ธีระวุฒิ ยูโด
2
097
น.ส.รวิพร จรัสดี ยิมนาสติก
3
018
น.ส.ทองธิดา ลาภิกานนท์ เทควันโด
4
193
นาย สมกาจน์ โชติช่วงฉัตรชัย หมากกระดาน
5
028
น.ส.ขจิตพร มาวัน เทเบิลเทนนิส
รหัส 131 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ (กำแพงแสน) คัดเลือกได้ 2 คน ได้แก่
ที่
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
ประเภทกีฬา
1
209
น.ส.ปุณยาพร คงเมือง ยูโด
2
311
นาย อัษฎาวุธ รัตนวิมล กอล์ฟ

รหัส 132 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(กำแพงแสน) ไม่มีผู้คัดเลือกได้

รวมจำนวน 171 คน