นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย
การแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา
นโยบายการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การกำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตร่การการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการที่ 1
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอล และเรื่องกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อนิสิตนักศึกษา
สรุปรายงานการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายของ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
นโยบายและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
แนวทางการจัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พึงประสงค์
สรุปการประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกันนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2544
นโยบายการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ของทบวงมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย
สรุปแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบายกิจการนักศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
นโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแผนพัฒนาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
งานวิจัยตามโครงการฝึกอบรมโครงสร้างผลงานสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่นที่ 5

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th